uidp_sliven
Сливен, ул. Орешака 15А
044622921
uidp@uidp-sliven.com
http://uidp-sliven.com
Югоизточно държавно предприятие със седалище град Сливен е регистрирано в търговския регистър на 29.06.2011 година.

Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора и Ямбол. В състава на предприятието влизат 31 териториални поделения, в т.ч. двадесет и шест Държавни горски стопанства и пет Държавни ловни стопанства.

Общата площ на горските територии попадащи в териториалния обхват на Държавното предприятие е 913 822 ха., в т.ч. държавни горски територии 644 102 ха ( 70 %).

Надморската височина в ЮИДП е между 0 м. надм. в. – на морското равнище и 1536 м. надм. в. – връх Чумерна.

В този широк диапазон по надморска височина съществува богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове.

Основните дървесни видове на територията на предприятието са дъб и бук от широколистните дървесни видове, а така също бял бор, черен бор, смърч от иглолистните.

Средногодишното ползване на дървесина в държавен горски фонд, предвидено по лесоустройствените проекти на териториалните поделения е в размер на 894 354 куб.м.

Предвиденото средногодишно залесяване е на площ от 1 800 ха, за производството на необходимия посадъчен материал предприятието разполага с тридесет и девет горски разсадника, в това число четири разсадника с национално значение.

Карта на обекта