ScreenHunter_9398 Apr. 14 15.26
София
028710498, 0897730593
info@first-bulgaria.com
http://www.first-bulgaria.com
Фърст България ™ е специализирана фирма осигуряваща цялостни технологични решения за производство на пелети и гранулиран фураж, доставка на машини за производство на пелети и гранулиране на фуражи, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на линии за производство на пелети и системи за производство на гранулиран фураж. Осигуряваме технологични решения и консултации за правилното решение на вашите нужди в областта на гранулирането. Търговската ни марка е регистрирана в Европейския Съюз.

fblПредлагаме:

1. Доставка, монтаж, сервиз и поддръжка на:
* 40 модела плоскоматрични пелет-преси с различен капацитет.
* 15 модела рингови пелет преси с различен капацитет.
* 7 модела дробилки за чипс – чипъри с електродвигател.
* 4 модела дробилки за чипс с дизелов агрегат.
* 7 модела комбинирани дробилки за дървесина до 230 мм .
* 10 модела сушилни за биосуровина роторни и правопоточни.
* дробилки за цели бали слама и люцерна.
* правопоточни охладители за пелети и/или гранулиран фураж.
* пакетажни машини.
2. Производствени линии за пелети и/или фураж 0,3 – 3 т./час.
3. Системи за производство на гранулиран фураж.
4. Комбинирани линии за пелети и гранулиран фураж.
5. Проектиране на инсталации (линии) за пелети и/или фураж.
6. Шеф-монтаж на инсталации (линии) за пелети и/или фураж.
7. Гаранционен и следгаранционен сервиз на машините.
8. Резервни части за закупени от нас машини.
9. Технологично ноу-хау за производство на пелети и фураж.
10. Инсталиране, настройки на машини и линии за производство на пелети.

Производството на пелети от биомаса и гранулирането на фураж за собствени нужди и/или за пазара е дейност с висок икономически ефект.
Предлаганите от нас технологични решения – отделни машини за производство на пелети и/или фураж както и линиите за производство на пелети и/или гранулиран фураж са достъпни като цена и могат да бъдат включени в европроекти по различни мерки на “Програмата за развитие на селските райони” (ПРСР) мярка 4.2 както и по програма “Конкурентноспособност”
Вложенията в проекти и машини за пелети са с висока възвращаемост – произвежда се консуматив (от възобновяеми източници) със стабилно и растящо търсене както в Италия , Гърция и България а така също и в други страни в Европа.

Предлагаме на вашето внимание един кратък материал за производството на пелети и гранулиран фураж, който се базира на опита на нашите технолози и клиенти и може да ви помогне за взимане на правилното решение.
Инвестициите в производство на пелети и гранулиран фураж са с доказана възвращаемост при правилен разчет на основните фактори – налична суровина, капиталово вложение, пазар или собствена консумация. Преработката на биосуровина в източник на енергия (горивни пелети) или гранулиран фураж за изхранване на животни се разраства с бързи темпове.
Ние ви предлагаме и изпълняваме решения и проекти за гранулиране на биомаса (пелети или гранулиран фураж):
1. Първоначални консултации и практическо ноу-хау за гранулиране на биомаса;
2. Предпроектно проучване и проектиране на инсталации за пелети или гранулиран фураж от 300 кг/час до 3 тона/час (и по-големи);
3. Доставка (и шеф-монтаж) на отделни машини за производство на пелети или гранулиран фураж при най-добро съотношение цена-качество-поддръжка, както и индивидуално проектирани за клиента инсталации (линии) за гранулиране на всякакъв тип биомаса и др.;

Производство на пелети и гранулиран фураж

1. Производството на пелети за енергийни нужди и на гранулиран фураж са високоефективни дейности с доказана възвращаемост. Пример: в момента, в България няма инвестиция , която да може да се изплати за по-малко от 1 година от момента на нейното пускане в експлоатация.
2. Производството на пелети и гранулиран фураж е производствен процес, в който се създава принадена стойност (от суровина се произвежда краен продукт, който е обикновено 2-3 пъти по-скъп на пазара от суровината) – всеки може да го изчисли за своя конкретен случай.
3. При спазване на правилен технологичен режим и правилни икономически разчети гранулирането – на горивни пелети или гранулиран фураж е високоефективна икономическа дейност.
4. По наши разчети, за българските условия най-подходящи са гранулиращи инсталации с капацитет до 1500 кг/час – 2000 кг/час разположени (инсталирани) в близост до суровината.
Съществуват няколко факта, които доказват ефективността от организацията на производство на пелети като енергиен източник и на гранулиран фураж за изхранването на различни животни и птици.

1. Консумацията на пелети за отопление в България през последните 6 години расте средно с 15% на година. Няма данни за използуването на гранулиран фураж , но разликата в цените на базовите суровини (люцерна, царевица, добавки и др.) и готовия гранулиран фураж е приблизително 1:2 – 1:3.

2. Пазарите на пелети в Италия и Гърция поемат голяма част от цялото производство на големите български индустриални инсталации за производство на горивни пелети. Тези пазари и особено италианският продължават да се разрастват.

3. България разполага по неофициални данни (официални не съществуват за съжаление) с над 1 000 000 т. годишно от т.нар отпадъчна биосуровина годна за преработка по един или друг начин. Тук не включваме добиваната дървесина на пазарни цени.

4. При сравнителен анализ се установява, че цената на отпадъка от дървесина ( капаци, гатерни трици, трици от мебелно производство и т.н. в периода 2010 – 2015) се е покачила 3 пъти – от 4,50 лв през 2010 г. до 12- 15 лв. през 2015 за кубически метър (данните са от районите на Разлог и Велинград) . В момента (края на 2015 г.) усреднената цена за 1 тон дървесни отпадъци в България е около 100 лв. като тази цена може да варира в съответствие с региона на страната.

Гранулирането на биомаса, независимо дали е за енергийни нужди (горивни пелети) или за изхранване на животни в България се разраства . При това, в сегашните икономически условия (а и в бъдещите) се оказва, че за нашите, български условия следва да се търси оптимален вариант, който да осигури максимална икономическа ефективност на всяко производство –за пазара или за собствени нужди.
По-долу ще споделим нашите виждания за онова, което е важно в организацията на един производствен процес и за основните фактори, които всеки който възнамерява да произвежда горивни пелети или гранулиран фураж би следвало да отчете.

Фактор № 1 – какво искам да правя и какво искам да постигна ?
Има най-общо 4 типа производители на пелети или гранулиран фураж.
1. Частни лица или фирми, които желаят да произвеждат пелети или гранулиран фураж за собствени нужди.
2. Фирми или частни лица, които желаят да произвеждат пелети или гранулиран фураж за местния пазар.
3. Фирми , които желаят да произвеждат пелети или гранулиран фураж за националния пазар (България)
4. Фирми, които желаят да произвеждат пелети за износ и евентуално за националния пазар (България).
И в 4-те случая основни изходни точки при разчетите за икономическа ефективност следва да бъде цената на суровината, цената на капиталовото вложение – машини, съоръжения, цената на резервните части (консумативи) и поддръжката, а също така цената на работната сила и ползуваната енергия.

Фактор № 2 – гранулиране или брикетиране на биомаса?:
Пазарните и производствени анализи показват , че тези, които са решили да инвестират в преработката на биомаса следва да изберат между гранулиране (пелетизиране) или екструдиране (брикетиране) на биомасата в краен продукт. Най-важния икономически фактор за производство на компактно преработена биомаса – в гранули (пелети за горене или гранулиран фураж) или в екструдирани брикети е пазарът. Изводът е еднозначен. Само един пример – гранулите (горивни пелети или гранулиран фураж) подлежат на автоматизирано и непрекъснато подаване към крайното потребяващо устройство (пелетна горелка или друг уред) – брикетите с диаметър над 40 мм. НЕ.

Фактор № 3 – суровината:
Един от най-важните икономически фактори за производство на гранули – пелети за горене или гранулиран фураж е суровината, с която реално разполагате или си доставяте от пазара.

Фактор № 4 – енергозахранване и помещения.
Машините и агрегатите за производство на пелети и гранулиран фураж работят на 3-фазен ток, 380 V.
Ние изрично указваме мощността на всеки електрически двигател или дизелов агрегат. Нашият съвет е: при проектиране на производство да разполагате като минимум с 10 % резерв (горница) над сумарната потребяема мощност .
Помещенията, в които разполагате машините и организирате своето производство могат да варират от гараж (за малко, домашно производство) до по-голямо хале за производство – в зависимост от капацитета на машините.

Фактор № 5 – машини за пелети и гранулиран фураж.
Ние доставяме машини за производство на пелети и гранулиран фураж от целия свят – Англия, САЩ, Полша, Германия, Китай, Италия и други държави.
Цените на машините за производство на горивни пелети или фуражни гранули при аналогични показатели, варират в съотношение 1:2 , 1:4 или дори 1:5 .
Всички машини са със CE сертификат (CE certificate) за съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз и по-контретно с: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC, независимо дали са произведени в САЩ, Великобритания, Китай, Полша или другаде. При избора на машини за производство на гранули от биомаса – горивни пелети или гранулиран фураж би следвало да се правят разчети : цена – качество, осигурена поддръжка и т.н.

Пелет преса с плоска матрица
Фактор № 6 – линии за производство на пелети и гранулиран фураж
Ако възнамерявате да изградите линия за производство на пелети или за гранулиран фураж ние ще ви окажем съдействие за подбора на подходящите машини и съоръжения, ще ги доставим, инсталираме и осигурим гаранционен и следгаранционен сервиз. Наши инженери ще извършат шеф-монтаж при ваше желание.
Извършваме технологично проектиране на линии за пелети или за производство на гранулиран фураж както и на комплексни решения за производство на горивни пелети и гранулиран фураж в една система. Проектираме системи с частична или пълна автоматизация с дигитален контрол на производствения процес.
Консултираме нашите потенциални клиенти, както за изграждането на цялостни линии за гранулиране (пелети или гранулиран фураж), така също и за създаване на конфигурации от машини, които отговарят на техните изисквания.

В момента предлагаме най-широката гама от машини за дробене, сушене, гранулиране и пакетиране на биомаса в България . Ние работим единствено с машини и агрегати, които имат отношение към горните технологични процеси, свързани с производството на пелети и гранулиран фураж.

Фактор № 7 – спазване на технологичния режим и поддръжка на машините за пелети (гранулиране)
Спазването на технологичния режим на работа и поддръжката на машините е от ключово значение за постигане на оптимален резултат.
Технологичният режим за производство на пелети от всяка конкретна суровина – например дървесина от иглолистни (бор, ела и т.н.) или широколистни видове ( бук, дъб, топола и т.н.) или при гранулиране на фуражи (люцерна, детелина, слама, царевичак, зърно и т.н.) е различен. Оптималния технологичен режим се постига по опитен път.
Например, ако за постигане на оптималната гранула (пелети) от иглолистни целулози влажността трябва да бъде 13-17% , то за широколистни може да бъде 14-16% – т.е. за всяка конкретна суровина влажността, която е ключов фактор, наред с размера на входящата суровина се установява по опитен път.
Неспазването на технологичния режим, често е причина за разочарование – мнозина смятат, че е достатъчно да сложат раздробената суровина в пелет-пресата, без да контролират основните параметри на производството.
Ние осигуряваме при желание на клиента инсталация, настройка на машините и агрегатите и оптимизация на производствения процес както и технологично ноу – хау за производството на пелети или фуражни гранули за закупени от нас машини.

Фактор № 8 – резервни части , поддръжка, гаранционен и следгаранционен сервиз
Ние доставяме резервни части и осигуряваме поддръжка за закупените от нас машини. За всяка закупена от нас машина се създава фирмено досие – т.е. ние знаем капацитета на основните износващи се части на всеки модел – например за пелет-пресите: матрици и ролки, за дробилките – чукове, ножове и екраниращи решетки (сита) и т.н. Нашият съвет е – при покупка на даден тип машина да се поръчат заедно с нея поне един комплект от силно износващите се части. Например за пелет пресите това са матрица и ролки.

Фактор № 9 – гаранции
Като правило доставяните от нас машини са с гаранция от 1 година за технологични дефекти, което е световния стандарт. Гаранцията не обхваща силно износващите се части като матрици и ролки на пелет пресите или сита (екрани) на чуковите дробилки, които навсякъде по света се третират като консуматив.
В случай на възникване на проблем след изтичане на гаранционния срок наш представител се запознава с него и информира собственика на машината какво е необходимо да бъде направено – каква ще бъде цената на ремонта и частите.

Фактор № 10 – европроекти
Ако желаете да кандидатствувате за еврофондове по ОП “Развитие на селските райони” или ОП “Конкурентноспособност” на ЕС ние предлагаме разработка на пълни технически и технологични проекти.

Фактор № 11 – застраховане
Всеки производствен проект следва да бъде застрахован спрямо рискове. При производството на пелети , в което има високотемпературни процеси и реален риск от тях, както и обичайните рискове от наводнение, ако обекта е в район с такъв риск е препоръчително машините да бъдат застраховани.

Фактор № 12 – пазар
По въпроса за пазара на вашите гранули (горивни пелети или фуражни гранули) ако сте решили да гранулирате нещо – ние сме насреща, ще помогнем със съвет, консултация и безплатна реклама. Смятаме обаче, че всеки,който се заема с гранулиране има идея как да използува произведените от него гранули (пелети).

Карта на обекта