ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ВИТ

ScreenHunter 4767 Черни Вит, ул. Васил Левски 196
0879634144
dlchv@abv.bg
www.dgs-chernivit.com

 

 

 

ScreenHunter 4768Държавно горско стопанство „Черни Вит” носи името си на река Черни Вит,протичаща през територията му,както и на с. Черни Вит, където е седалището на неговата администрация.
В горско административно отношение стопанството се числи към РДГ – Ловеч. В обхвата на неговата дейност попада част от територията на на община град Тетевен и землищата на селата Черни Вит, част от Дивчовото, Голям Извор, част от Гложене и част от землището на град Тетевен, Ловешка област.

Релефът на територията на стопанството е типичен планински и се характеризира със силно изразена разчлененост с дълги вододелни била.
Най-високата точка в района  е 1550м, в отдели 132 и 133, а най-ниската надморска височина – 250м, в отдел 211.

Климат – стопанството попада в два климатични райони – Предбалкански клим. район   – западна и централна част и Планински клим. район – среднопланинска част.
Почвите са представени от следните типове и подтипове: сива горска, тъмносива, светлосива, кафява тъмна,кафява преходна, кафява светла и хумусно-карбонатна. Преобладаващи са кафявите горски преходни почви, следвани от сивите горски и кафявите тъмни почви.
Във вертикално отношение стопанството се намира в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори и Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни,които се разделят на подпояси със специфични растежни условия.
Типовете месторастения  са определени съгласно използваната методика като общо за района са 23 типа горски месторастения.
Прираст – сегашният условен зрелостен прираст на залесената площ  е 57178 куб.м, а бъдещият е 66546 куб.м.очакваното увеличение е от 9368 куб.м,  или 19,42%.
Средният зрелостен прираст на 1ха на сегашния дървостой е  5,2 куб.м, а бъдещия се увеличава на 6,1 куб.м.

Общата дървопроизводителна залесена площ е 10961,3ха. Стопанисваната в ловностопанско отношение площ извън горски територии е 5321,2ха, или 16698,5 ха общо. Средната лесистост на стопанството е 65,6%.

Общата площ на стопанството  е 11 377,3ха, като държавна собственост – 4313,0ха , частна собственост – 3568,6 ха, общинска  – 3437,2 ха и собственост на религиозни общности-58,5ха.

 

ПРОЦЕДУРИ:

Отдаване на дървесина на корен
Възлагане на услугата добив на дървесина
Продажба на прогнозни количества
Продажба на дървесина от склад
Лесокултурни мероприятия

 

Related Posts