ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Велико Търново, бул. България 23
062620513, 062639940
bolqrka@scdp.bg
ТП ДГС Болярка – гр. Велико Търново, се намира в централната част на Северна България, обл. Велико Търново. Южната част на стопанството е разположена в части от Тревненския и Еленския дял на Стара планина, а Северната – в Дунавската равнина.

Територията на стопанството очертава неправилна фигура с дължина в посока север-юг около 80 км и изток-запад – 60 км. Надморската височина варира от 50 до 950 м., като средната надморска височина е 460 метра. Релефът е разнообразен. С подчертано планински характер в южната част, хълмист в средната и равнинен в северната част на стопанството.

Реките на територията на ДГС „Болярка” са Янтра, Росица, Дряновска и Белица.

От естествено разпространените видове растителност най-често срещани са: бук, зимен дъб, габър, шестил, липа, келяв габър и др. Създадени са иглолистни култури от бял бор, смърч, зелена дугласка. От храстите се срещат леска, глог, дрян, къпина.
На територията на стопанството е местността „Преображенски манастир”, където има естествено находище турска леска, е обявена за защитена територия.

Общата площ на горските територии е 44352 ха. Залесената площ е 42332,6 ха, което е 95.5% от общата площ. Горските култури са с площ 6207.7 ха или 14.7 % от залесената площ. Голата незалесена площ е 2020.5 ха, като най-много са поляните – 614.5 ха.

Собственост на горските територии

Вид собственост Площ в ха %
Държавна 18707,67 42,18
Общинска 7477,75 16,86
Физ. и юрид. лица 17660,97 39,82
Религиозна 505,61 1,14

Средногодишното ползване на дървесина е 37600 м3 :

• едра – 4000 м3;
• средна – 13000 м3;
• дребна – 2000 м3;
• дърва – 18600 м3;

Предвиденото средногодишно залесяване е 125 дка.

Ловната площ възлиза на 16279 ха., разделени на 10 самостоятелни ловни района. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 7-13 кг/, сърна / 300-500 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/. На територията на стопанството е отстрелян националният рекорд за сръндак с тегло 825 гр. и 189,4 точки по CIC.

В района се срещат също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка. Районът е богат на природни забележителности, исторически места и манастири.

Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм.

Своите гости ДГС „Болярка” посреща в архитектурния резерват Арбанаси.

Карта на обекта