53925
Айтос, ул. Васил Левски 1
055825755
lrd_aitos@abv.bg
http://www.lov.seahotels.in
СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ ГР.АЙТОС
История на ловното и риболовното движение в гр. Айтос

ЛРД Сокол отдавна е заело своето достойно място в обществения живот на общините Айтос и Руен. През изминалите години следвайки традициите и ръководейки се от устава и законите на страната, сдружението успешно работи за популяризирането и опазването на видовото и растително многообразие в региона.

За съжаление от малкото запазени архивни документи се узнават само част от имената на основателите и историята на патриотичната организация.
Ловното дружество Сокол в град Айтос е създадено през 1893 година от шестдесет родолюбиви патриоти.

Ловното дружество от град Айтос през 1898 година е сред учредителите на Централно ловно дружество Сокол със седалище София и участва в приемане на Устава и първия конгрес.

Основните цели на националната организация са : спазването на закона; развиване на ловната стрелба; разпространение на познанията за природата, лова и риболова.

Ппрез 1901 година националната ловна организация се преименува в Ловно-стрелческа организация Сокол.

ScreenHunter_1799 Oct. 27 13.28
В периода след Ньойския мирен договор ловно-стрелческите дружини на българските ловци са единствените патриотични организации, готови да защитят Отечеството от враговете му.

Пръв председател на Ловното дружество в Айтос от 1893-1904 г. е г-н Петър М. Шопов, виден общественик от град Айтос .
В следващите години започва изграждане на материалната база, строят се сгради и съоръжения и се определят развъдници. В началото на двадесети век, Община Айтос дарява на Ловното дружество в града, пустеещи земи в района на Славеева река.

Ловно-рибарското дружество изгражда волиери за дивеча, рибни прагове, правят се хранилки, полагат се грижи за дивеча през зимата, регулират се хищниците. Развиват се ловните и риболовните спортове.

Със собствени средства и личен труд ловците залесяват, засаждат овощни градини, изграждат стрелбище за ловна стрелба и множество заслони и чешми. По време на председателството на г-н Кръстю В. Кръстев дружеството построява ловния дом и изгражда ловния парк със стрелбища в района на Славеева река. Определени са и развъдниците Алана, Баира, Пещерски общински гори, Драговска мера, Манастир баир, Пирненска общинска гора, Карановска общинска гора,Трояновска кория, Курията, Горния баир. Имало е обособено ловно стопанство Балабан дере и Дружественото ловище Баирски лозя. Вследствие на полаганите грижи и опазването в тези резервати и в района дивеча е бил в отлично състояние.

Успешно е участието на дружеството в националните турнири и състезания по ловна стрелба и ловни изложения.
Утвърждават се през годините традициите на провеждането на вечеринки, състезания по ловна стрелба и риболов и др. дейности с които ловната организация се представя пред обществеността в града и региона и в защита на родната природа.

През 1971 година В Дружеството са членували двадесет и четири дружини.
След 1990 година Дружеството започва нов демократичен път на развитие на независима обществена организация.
През 2001 година Дружеството е регистрирано по ЗЮЛНЦ в Сдружение Ловно – рибарско дружество Сокол град Айтос.

ScreenHunter_1802 Oct. 27 13.29

В ръководните органи на Сдружението – Общо събрание и Управителен съвет винаги са били избирани известни лчности от Общините Айтос и Руен – общественици, представители на местната власт и на държавните и общински институции.
В момента в СЛРД Сокол град Айтос членуват 27 дружини – ЛСР-Ябълчево, Трънак, Добромир, Планиница, Дъскотна,Люляково, Череша,Руен, Просеник, Скалак, Зайчар, Добраполяна, Мрежичко, Займчево, Зетево, Мъглен, Съдиево, Лясково, Малка поляна, Айтос, Пирне, Чукарка, Караново, Раклиново, Черноград, Карагеоргиево и Лясково.

Сружение ЛРД Сокол град Айтос със своите 27 дружини и 1200 члена е едно от най старите и големи ловни организации в Р. България.

Карта на обекта