ScreenHunter 4314
гр. Свиленград, ул. България 93
037971289, 0886440367

ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – СВИЛЕНГРАД е сдружение с нестопанска цел, което има за задача да:

- сдружението и обединените в него дружини работят за опазването и обогатяването на биологичното разнообразие;

- полагат годишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата;

- грижат се за поддържането, развитието и охраната на ловната и рибната фауна; създават условия за упражняването на ловния и риболовния спорт, възпитава своите членове в любов към отечеството и родната природа, работи за повишаването на екологичната, ловната и риболовната култура;

- популяризира природозащитните и демократичните идеи и принципи на организацията;

- отстоява своята независимостта на сдружението и развива отношения на другарство, взаимопомощ, уважение и етичност между своите членове;

- сигнализира държавните институции за необходимостта от решаване на неотложни екологични проблеми имащи пряко или косвено отношение към ловното и риболовното дело, защитава интересите на членовете си на ловното и рибното стопанство и свързаните с тях спортове и да защитава интересите на своите членове, като при постигане на горните, използва следните.

Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Гебран
ПЛСР Костур
ПЛСР Левка
ПЛСР Мезек
ПЛСР Младиново
ПЛСР Момково
ПЛСР Мустрак
ПЛСР Пъстрогор
ПЛСР Р. Могила
ПЛСР С. Река
ПЛСР Свиленград
ПЛСР Сладун
ПЛСР Студена
ПЛСР Щит

Карта на обекта