ScreenHunter_17793 Jan. 16 16.42
Средец, ул. Васил Коларов 97
055512165
orlovica@abv.bg
Управител:

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАВКАЗОВ

Сдружението работи за опазване и обогатяване биологичното разнообразие; полага годишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча; грижи се за поддържането, развитието и охраната на ловната и рибната фауна; създава условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт; възпитава своите членове в любов към отечеството и родната природа; работи за повишаване на екологичната, ловната и риболовната култура; популяризира природозащитните и демократичните идеи и принципи на организацията;отстоява независимостта на сдружението и развиват отношения на другарство, взаимопомощ, уважение и етичност между членовете си.

Карта на обекта