СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНА ЯКОРУДА

ScreenHunter_19839 Oct. 21 11.18 Якоруда, ул. Якорущица 1
0892315253
lrdyakoruda@abv.bg

 

 

Сдружение “Ловно-рибарско дружество община Якоруда” е сдружение на граждани, обединени в Ловно-рибарски дружини на определен ловно стопански район, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в съответствие със Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/, Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча /ППЗЛОД/, Закон за рибарство и аквакултури /ЗРА/ и останалото законодателство в Република България.

Сдружението се грижи за поддържането, развитието и охраната на ловната и рибната фауна в предоставените му ловностопански райони и водни обекти в съответствие със ЗЛОД и ЗРА: Поддържа биологичното разнообразие и равновесие от дивеч и риба: създава условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт и спортно-състезателната дейност, като ги организира и ръководи; възпитава своите членове в любов към отечеството и родната природа; разпространява и популяризира природозащитните и демократични идеи и принципи на Сдружението; отстоява своята независимост и да развива отношение на другарство, взаимопомощ и уважение между своите членове; сигнализира пред държавните институции за необходимостта от решаване на неотложни екологични проблеми на ловното и рибното стопанство и свързани с тях спорове; защитава правата и интересите на своите членове.

Предмет на дейност

Развитието на ловното, риболовното дело и спорт и свързано с тях опазване и поддържане на екологичното равновесие и дивия животински свят. Сдружението извършва и допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основата на дейността, а именно: организиране реализацията на дивечови и рибни продукти, като продажба и закупуване на жив дивеч и риба за развъдни цели, организиране на ловен и риболовен спорт за чужди граждани при определените от законите условия.

Related Posts