991-ratio-voda
гр. Велико Търново, ул. Сливница 8
0879128944

 

Дейноста на СДРУЖЕНИЕ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ВОДИ град Велико Търново е да защитава правата и интересите на гражданите на територията на Република България, както и извън нейните граници в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите, стимулиране на развитието им и повишаване на качеството и безопасността на извършваната от тях дейност.

A5Да подпомага и развива непрекъснатото професионално образование и квалификация в областта на земеделието и аквакултурите

Да осъществява връзка между научните изследвания и практическата дейност.

Да оказва съдействие на държавни нституции при създаване на адекватна на европейските и международни стандарти нормативна уредба в областта на земеделието и аквакултурите.

Средства за постигане на целите на сдружението са:

1. Обществен диалог и сътрудничество с други организации от земеделския бранш в България и чужбина с цел подпомагане и развитие на различните видове земеделски производства и аквакултури ;
2. Информиране, организиране и провеждане на мероприятия, дискусии, семинари, конференции и кръгли маси, и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани със земеделие и аквакултури;
3. Провежда информационно – консултативна и всяка друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване целите на сдружението. 4. Организиране и провеждане на съвместни инициативи с органи на държавната и местн авласт и нестопански организации в областта на земеделието и аквакултурите.
5. Сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации; 6. Популяризиране, развитие и масовизиране на земеделското производство и аквакултурите и други земеделски значими дейности, способстващи за приобщавне на широки слоеве от населението към здравословен начин на живот и опазване на околната среда;
7. Целенасочено развирие на техниката и технологиите в областта на земеделското производство и аквакултурите.
8. Формиране на система от жизнено необходими умения и навици да се повишава културата в областта на опазването на околната среда и биоразнообразието в земеделското производство и аквакултурите, да се дадат на обучаваните комплекс от специални знания за земеделското производство и аквакултурите, като процес за рационално използване на преимуществата на земеделската и аквакултурната дейност. 9. Обогатяване и формиране на морално – волеви качества и етични норми на поведение формиращи култура на организационна дейност в процесите по отглеждане на земеделски и аквакултири.

„СДРУЖЕНИЕ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ВОДИ” може да извършва допълнителна стопанска дейност за осигуряване на средства за самофинасиране, като влиза в договорни взаимоотношения с български и чуждестранни физически и юридически лица, изгражда и стопанисва земеделски обекти и обекти за отглеждане на аквакултури, осигурява и друга дейност позволена от закона, свързана с развитието на земеделието и аквакултурите, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

Карта на обекта