ScreenHunter_1798 Oct. 27 12.01
Свищов, Западна индустриална зона
063147386
sales_pulp@svilosa.bg
http://www.svilosa.bg

ScreenHunter_4470 May. 09 11.22Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество Свилоцел ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Свилоза има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Отскоро компанията предлага на земеделските производители и своите продукти за подобряване на свойствата на обработваемите земи – ПН-98 и ПП-76 – почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви.

Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.

Продукти:

ПН-98 и ПП-76 – почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви

Продуктите са с високо съдържание на калциев карбонат, гранулирани са и са изключително подходящи като мелиориращ материал при кисели почви или почви с тенденция към вкисляване. Ако обработвате земеделски земи с кисели почви тези продукти са точно за вас.

С какво почвените подобрители ще ви бъдат полезни?

Чрез нормализирането на рН на почвата, вашите посеви ще се развиват нормално, ще усвояват качествено и комплексно минералните вещества от почвата, което ще доведе до намаляване на количествата влагани минерални торове.

Продуктите имат предимство пред конвенционалните торове. С оптимизирането на почвената реакция се хармонизира хранителния режим на почвите и намалява мобилността и усвояемостта на тежките метали в нея. Подобряват се физическите свойства на почвата – водопроницаемост, структура, аерация и др.

Подобрителите са екологично чисти и с качества на комплексен мелиорант за кисели почви, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект. Може без ограничение да се ползват както в класическото земеделие, така и в производството на биопродукти.

Те са подходяща добавка при компостиране и при създаване на почвено–торфени смеси за различни растителни и дървесни видове.

ПН-98 е почвен подобрител за неутрализиране на кисели почви, регистриран под №0103 от Българска агенция по безопасност на храните при Министерство на земеделието и храните.

ПП-76 е почвен подобрител за неутрализиране на кисели почви, регистриран под №0102 от Българска агенция по безопасност на храните при Министерство на земеделието и храните, в който освен основната съставка калциев карбонат са добавени зелена луга и дървесна пепел. По този начин освен неутрализиращия ефект на калциевия карбонат се осигурява и внасяне на хранителни елементи като фосфор, калий, сяра, магнезий, както и микроелементите желязо, цинк и молибден, което му придава подхранващ ефект. По-разнообразните компоненти на ПП-76 осигуряват по-меко алкализиране на почвата и положителни промени в състава на почвения разтвор.

ScreenHunter_4471 May. 09 11.22

ECF целулоза

Основен продукт на Свилоцел ЕАД е сулфатната избелена целулоза от широколистна дървесина. Като изходна суровина се използва натурален продукт – дървесина от местни дървесни видове: бук, топола, акация и цер. Сулфатната целулоза се предлага под регистрираната търговска марка SVILOCELL.

Продукта намира приложение в производството на тишу хартии, хартии за писане и печат, хартии с пигментно покритие, копирни хартии, повърхностно облагородени, велпапе с покритие, лицев слой на картоните и др.

Околна среда

Свилоза АД е предприятие осъзнаващо своята отговорност за опазването живота и здравето на хората и околната среда. Възприемането и прилагането на европейските екологични норми са гарант за устойчивото развитие на дружеството и успешното разширяване на пазарните позиции.
В производствената си дейност дружеството се ръководи от следните принципи:

По-висока степен на рециклиране на отпадъците;
Повторна употреба на водите;
Контрол на всички емисии;
Произвеждане на Екологично чиста продукция;
Компанията притежава международно признати сертификати, удостоверяващи съответствието със световните практики и стандарти в съответната област – Сертификат за членство в световната инициатива Отговорност и грижа /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост, Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004, Сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Свилоцел ЕАД притежава FSC® сертификат (FSC® C112486) по проследяване на продукцията.

Карта на обекта