Национален земеделски регистър

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ

ScreenHunter 2682гр. Кърджали, ул.Васил Левски 2
036165450, 036165451, 036165830
rugkarjali@iag.bg
www.kardjali.iag.bg

 

ScreenHunter 2683РДГ – Кърджали заема югоизточната част на България – Източните Родопи и части от Тракийската равнина и Сакар планина.
Общата площ на РДГ Кърджали е 397 439ха., от който 382 306ха са гори и земи в горски територии и 15133ха  гори в земеделски територии. От залесената площ, широколистните гори заемат 71%, а иглолистните 29%.  Недържавни гори са 22% от общата площ на горската територия в дирекцията.

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ-Кърджали осъществява контрол по прилагането на закона по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти и контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина, която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници на територията на  Кърджалийска и Хасковска област в следните общини: Ардино, Кърджали, Черноочене, Момчилград, Джебел, Кирково, Крумовград, Ивайловград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Хасково, Димитровград, Минерални бани, Стамболово, Тополовград.

На територията на РДГ –Кърджали се намират 8 държавни горски стопанства, 2 държавни ловни стопанства, които са поделения на Южноцентрално държавно предприятие и Югоизточно държавно предприятие, 5 общински горски предприятия и 5 общински горски структури,  които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.

Регионална дирекция по горите Кърджали се ръководи от директор и зам.директор.

Администрацията е структурирана в две дирекции:

Дирекция „Административно – правна и финансово – ресурсна“ с 15 служители и  Дирекция „ Горско стопанство“ с 37 служители, от които 28 бр. горски инспектори с  изнесени звена в гр. Хасково, гр. Свиленград и гр.Крумовград.

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон –
0800 20 800

 

Работно време:
от 8:30 до 17:00 часа

 

Related Posts