osz
Смолян, ул. Невястата 35
030163501
kos_smolyan@abv.bg
http://osjz-smolyan.hit.bg

Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян е основана със Заповед № 4098 от 18.07.1928 година. Станцията е разположена в Средните Родопи, с типичен планински релеф с надморска височина 1070 метра съществено се отличава със своите специфични климатични и природни условия.

Изследователската дейност в първите години е била насочена в следните направления:

Породно усъвършенстване на местното родопско говедо и местните породи овце, чрез развъдно-подобрителна работа, съобразена със специфичните природни и икономически условия.

Днес в Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян работят шест научни сътрудници от които два са ст.н.с. четири да н.с. І ст ., в т.ч. четири имат образователна и научна степен доктор. По направления на изследвания 2 научни сътрудници работят в областта на селекция и технология в говедовъдството, 2 – в областта на овцевъдството и по един в по растениевъдство и пчеларство.

История

Опитна станция по животновъдство и земеделие – град Смолян преминава дълъг път и различни етапи на развитие, за да бъде днес център за решаване на научноизследователски и приложни проблеми привисокопланинското животновъдство и растениевъдство.

През месец юли 1928 г. със Заповед №4098 на Министъра на земеделието и държавните имоти се създава Държавна опитна краварница в град Пашмакли /дн. Смолян/.
Откриването на опитната краварница е с цел демонстриране достиженията на скотовъдната наука и оказване на помощ за породно усъвършенствуване на местнотоговедо.

С нейното създаване се поставя началото на изследователската дейност по проблемите на планинското земеделие на един нетипичен, но своебразен с природните си ресурси район на страната. То се обуславя от следните предпоставки:

Обективно осъзната необходимост от породно усъвършенстване на говедата и овцете в Пашмаклийско, чрез разгръщане на системна развъдно-подобрителна работа, съобразно специфичните природни и икономически условия, при които се осъществява земеделското производство в Среднородопския край.

По това време е на лице известен опит относно организирането и практическата дейност в други райони на страната както и наличието на определена концепция за характера на предстоящата развъдно-подобрителна работа.

Карта на обекта