ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ПОЛИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПАЗАРДЖИК ДП

с. Ивайло, област Пазарджик
034486355; 09887567782
rc_pazardjik@abv.bg

 

 

 

Създадена през 1947 г. като Опитно поле за нуждите на язовир Тополница Станцията изминава дълъг път на развитие с различни етапи на преструктуриране със запазени и допълвани направления по които се работи. От Опитна станция по поливно земеделие / ОСПЗ/ през Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство /ОССС/, Окръжен център за инженерно внедрителска дейност /ОЦИВД/, Комплексна опитна станция /КОС/, Институт по памука и твърдата пшеница – териториално звено Пазарджик /ИПТП-ТЗ Пазарджик/, Регионален център за научно-приложно обслужване в Пазарджик /РЦНПО/ до
Опитна станция по поливно земеделие Държавно предприятие /ОСПЗ- Пазарджик ДП/.

През своята 70-годишна история Опитната станция в Пазарджик се утвърждава като авторитетно звено за комплексно решаване на проблемите, свързани с производството на основните за Западната част на Горна Тракия култури.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Научноизследователската, консултантската и приложната дейност на ОСПЗ е насочена към съхранение и развитие на генетичните ресурси от полски култури и пипер; усъвършенстване на агротехниката на отглеждането им и изграждането на подходящи сеитбообръщения при използване на отпадъчната растителна маса като органичен тор с цел увеличаване приходите в отрасъла; съхранение и развитие на растителни генетични ресурси и организиране на нов тип земеделие в съответствие с изискванията на вътрешния и външния пазар; информация, подпомагаща вземане на решение за ефективно управление на ресурсите; системи за оптимизация на отглеждането и оптимизация на изявата на генетичния потенциал.

Изследователските приоритети по технологията на полските култури при напояване през последните години са насочени към:

 • Създаване на енергоспестяващи технологии чрез оптимизиране на основните интензивни фактори
 • Търсене на най-ефективните обработка на почвата; торене; борба срещу плевелите и напояване при културите, включени в сеитбообръщението
 • Изследване на системата от агротехнически мероприятия за ефективно преминаване към екологично земеделие – при използване на отпадъчната биомаса като органичен тор и механичните обработки на почвата като средство за борба с вредителите
 • Изучаване на физичните и механични промени в почвата при прилаганите системи на земеделие. Проучване реакцията на културите и плевелната фитоценоза под влияние на предшественика, видовете обработки на почвата и нарушения режим на напояване.
 • Проучване на елементи от интегрираната борба срещу плевелите при културите, включени в полско сеитбообръщение. Използване на хербициди извън вегетацията на културите. Установяване фититоксичността на някои почвени хербициди и възможността за тяхното редуцирано прилагане.
 • Усъвършенстване на сортовата структора на по-разпространените видове култури и техните специфични изисквания за гъстота на посева, торене, борба срещу плевелите, възможност за нарушаване на поливния им режим.
 • Демонстриране биологичните и сто-пански качества на търсените в района български сортове и хибриди и създаване на мост между института и производителя

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ

 • Предлага актуална информация за необходимата агротехника при отглеждане на културите в региона.
 • Произвежда висококачествени семена без генетически и механични примеси от полските култури – пшеница, ечемик, тритикале, грах, соя, които са адаптирани към условията на района и не се налага дълъг транспорт или са с малък коефициент на размножаване, но с голяма пространствена изолация –царевица, ориз, пипер.
 • Сортоподдържане на звената при пшеница, ечемик, грах и соя са по договор с института, собственик на сорта – ОИР; СИП I г.; ПР и ПБ семена.
 • Семепроизводство на Б и С I от пшеница „Садово 1” , „Кристи”и “Еола“, ечемик „Обзор”, тритикале „Колорит” („Вихрен”), соя „Роса” и царевица Кн 613 и Кн 509, пипер Ивайловска капия
 • Стокова продукция от житни, слънчоглед, царевица, пипер – отглеждани при необходимост за сеитбообръщение или пространствена изолация
 • Консултации, семинари, курсове, открити дни и информационни материали по всички въпроси на агротехниката при полските култури с напояване Сортоподдържането и семепроизводстото се извършват от професионалисти при стриктно спазване на Закона за посевния и посадъчния материал с пълно запазване генетическата същност на сорта /хибрида/

Извършва:

 • Научно-изследователска
 • Научно-приложна
 • Консултантска дейност

Произвежда:

 • Базови семена от сортове пшеница, ечемик, тритикале и соя.

 

 

Related Posts