ScreenHunter_23168 May. 21 12.18
Лом, Белоградчишко Шосе 1
097160162
oszlom@abv.bg
http://osz-lom.ovo.bg
Опитна станция по земеделие – ЛОМ – ДП е основана през 1960 година с Решение на Президиума на БАН като научно звено към Централния научно-изследователски институт по растениевъдство.

Станцията е разположена в Северозападната част на страната и осъществява дейността си при условията на специфичния почвен подтип – карбонатен чернозем.

Днес в Опитната станция по земеделие работят четири научни сътрудници, от които двама са доценти и двама – гл. асистенти, като всички имат образователна и научна степен доктор (Ph.D.). По направления на изследване те са разпределени както следва: един – по торенето на основни зърнено-житни и технически култури, два – по агротехника (сеитбообращения, системи за обработка на почвата, напояване и др.) на основни полски в т.ч. енергийни култури и един – в областта на растителната защита – в частност ентомология.

Успоредно с научно-изследователската дейност в Станцията функционира Експериментално-производствена база, която в настоящия момент стопанисва близо 1800 da земя и произвежда посевен материал и стокова продукция.

ScreenHunter_23169 May. 21 13.17

ИСТОРИЯ

Опитната станция по земеделие в Лом е наследник на Държавен разсадник за овощен и лозов посадъчен материал създаден през 1902 година. Началото на агрономическа научно-приложна дейност е поставено през 1953 година от големия български учен Павел Павлов в новосъздадените демонстративни полета в няколко стопанства в района на Лом.

Тогава се извършват и проучвания под методическото ръководство на акад. Хр. Даскалов, акад. Ат. Попов, акад. К. Павлов и техните сътрудници. През м. май 1960 година с решение на БАН се създава Опитна станция към ЦНИИ по Растениевъдство, като към края на 1962 година вече работят 6 научни сътрудника: Тодор Рибагин, Милчо Стамболиев, Борис Миланов, Кирил Кирков, Георги Борисов – под ръководството на Емил Николов.

През близо 52 годишната си история Станцията преминава през различни етапи и носи различни наименования, според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство в района.

От 1963 година тя е преименувана в Комплексна опитна станция и влиза в състава на новообразуваната Академия на селскостопанските науки.

През периода 1963 – 1974 година научната работа се разраства като обхваща широк кръг изследвания свързани с най-важните технологични елементи при отглеждането на основни полски, зеленчукови, овощни култури и трайни насаждения в района на карбонатния чернозем (редуване на културите, обработка на почвата, напояване, механизация, торене, борба с болестите, неприятелите и плевелите, интродукция на наши и чужди сортове и хибриди, и др.).

С постановление на МС № 45 от 03. 06. 1974г. КОС – Лом се преобразува в Опитна станция по зърнени култури и преминава към създадения Център за научно-изследователска и развойна дейност (ЦНИРД) в Генерал Тошево.

Прекъснати са изследванията със зеленчукови, овощни и ягодоплодни култури, а съответните специалисти отиват на работа в други научни институти. През 1976 година Центъра в Добруджа се закрива и Станцията се развива под научно-методичното ръководство на ИППД Н. Пушкаров – София и се преименува в Земеделска опитна станция.

Постъпват нови научни сътрудници – по торене, сеитбообращения и фуражни култури, при което комплексните изследвания по агротехника на културите се разрастват, а опитното поле и Експерименталната база се превръща в образец за земеделско производство в района на Северозападна България.

ScreenHunter_23172 May. 21 13.18

През периода 1982 – 1987 година Земеделската опитна станция функционира под методичното ръководство на Селскостопанска академия – София, освен това и като Окръжен център по инженеро-внедрителска дейност (ОЦИВД) към ОАПС – Михайловград.

През 1987 година с Решение на Селскостопанска академия – ЗОС е освободена от задълженията си като ОЦИВД и отново е преименувана в Комплексна опитна станция. Към този момент броя на научните сътрудници е десет, като продължават комплексните изследвания по широк кръг въпроси в областта на агротехниката, резултатите и изводите от които са включени в различни разработки и технологии за отглеждане на основни зърнено-житни, фуражни и технически култури, приети в експертните съвети и поместени в специализираните издания на Селскостопанската академия.

През периода от 2000 година до 2003 година Комплексна опитна станция функционира като База Лом към Института по царевица – град Кнежа, съгласно Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки (Селскостопанска академия), приет с Постановление № 270 на МС от 2000 година. Тогава в Станцията интензивно се работи по агротехниката на полските култури под научното и методично ръководство на Института в Кнежа.

С Постановление на МС № 187 от 26.08. 2003 година като структурна единица на Националния център за аграрни науки новосъздадения Северозападен регионален агротехпарк със седалище Враца, включва Регионален център за научно-приложно обслужване (РЦНПО) в състава на който е и Комплексна опитна станция – Лом (Филиал – Лом), с предмет на дейност – научна, приложна и обслужваща дейност в областта на земеделието в Северозападния регион на страната.

Карта на обекта