osz (1)
Лозница, ул. Дружба 37
088763660
osz_loznica@abv.bg
С постановление на Министерски съвет № 43/ 29.04.2008 година Опитната станция по земеделие в Лозница се обособява като самостоятелно държавно предприятие в структурата на ССА.

ScreenHunter_3856 Nov. 13 13.13Растениевъдство

Обработват се 3560 дка чрез въвеждане на съвременен сеитбооборот при използване на високопродуктивни полски и технически култури с оглед запазване и подобряване на почвеното плодородие.

Разширяване на площите за семепроизводство от царевица, пшеница, слънчоглед и ечемик, към които потребителите проявяват траен интерес, придружен с огромно доверие към нашето производство.

Опитната станция кандидатства по агроекологията мярка 214 наредба 2 за петгодишен план за въвеждане на 16-полно сеитбообращение за периода 2013-2017 година.

Овцевъдство

Отглеждат се общо160 овце. Основна цел е създаване на месодайно стадо овце чрез използване на кочове от специализирани породи за месо. Главната задача по отношение на овцевъдството е увеличаване броя на овцете поне с 8 стада, за да има по-големи финансови показатели. Базата частично е възобновена със собствени средства.

Рибовъдство

В опитната станция се отглеждат и четири вида риба: шаран, толстолоб, амур и щука. Развива се спортен риболов. Угояват се различни видове риба с цел пазарна реализация. Наблюдава се значителен ръст при развитието на това направление. Изгражда се по-добра инфраструктура около водоема, както и съоръжения за производство на зарибителен материал.

Механизация

Обновяване на машинния парк, използване на възможности за финансиране по проекти.

Основна тенденция за развитието на Опитната станция по земеделие в Лозница е закупуването на нова земеделска техника по мярка 121. Увеличаване на обработваемата площ и предоставянето на допълнителна земя от Дпоземлен фонд с цел окрупняване на производството.

Всичко това е необходимост за изпълнението на поставената задача, произхождаща от нуждата на селскостопанските ни партньори.
Предприятието извършва механизирани услуги на частни стопани от района.

Целта е да се увеличат приходите от механизирани услуги , което от своя страна ще намали себестойността на продукцията.

Карта на обекта