Национален земеделски регистър

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ScreenHunter_22011 Apr. 16 11.40[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] Габрово, ул. Брянска 30, ет. 3
066804168
odzg_gabrovo@mzh.government.bg
http://www.mzh.government.bg[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]СПИСЪК НА УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

І. Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
1. Издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдни организации
2. Одобряване на изкупвач на краве мляко
3. Издаване на удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота от националния млечен резерв
4. Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на амортизация
5. Издаване на разрешение за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на коноп/канабис
6. Издаване на разрешение за одобряване на вносителите на семена от коноп, които не са предназначени за посев
7. Издаване на разрешение за извършване на контрол и сертификация на биологичното производство
8. Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди
9. Предоставяне на земи от държавния поземлен фонд за безвъзмездно ползване на научни, затвори, научно-производствени и учебни заведения, ловни и горски стопанства и др.
10. Издаване на разрешително за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с горска и земеделска техника
11. Одобряване на предложения за промоционални програми за земеделски хранителни продукти
12. Признаване и временно признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на асоциации на организации на производители на зеленчуци и плодове
13. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт Кисело мляко с качествата и характеристиките на наименование за произход Българско кисело мляко по БДС 12:2010 и връзката им с географската среда
14. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт Кашкавал с качествата и характеристиките на наименование за произход Български кашкавал по БДС 14:2010 и връзката им с географската среда

ScreenHunter_22012 Apr. 16 11.54
15. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт Бяло саламурено сирене с качествата и характеристиките на наименование за произход Българско бяло саламурено сирене по БДС 15:2010 и връзката им с географската среда
16. Одобряване на заявление-спецификация за вписване на храна с традиционно специфичен характер в европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер
17. Одобряване на заявление-спецификация за вписване на географско означение на хранителен или земеделски продукт в европейския регистър на защитените географски означения на земеделски и хранителни продукти
18. Одобряване на контролни органи за извършване на контрол за съответствие на хранителни и земеделски продукти с географски означения
19. Одобряване на документите, предоставени от учредителния комитет на сдруженията за напояване и издаване на заповед за откриване на процедура по учредяване на съответното сдружение за напояване
20. Одобряване на устав на сдружение за напояване
21. Предаване на хидромелиоративната инфраструктура на съдебно регистрираните сдружения за напояване
22. Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от държавния поземлен фонд
23. Цифрова информация от картата на възстановената собственост
24. Решение за временно ползване на земеделска земя
25. Изменение на решение на Комисията за земеделските земи и решение, постановено по отменения закон за опазване на пасищата и обработваемата земя
26. Отмяна на решение на комисията за земеделските земи и решение, постановено по отменения закон за опазване на обработваемата земя и пасищата
27. Решение за разрешаване включване отново в границите на застроителния и регулационен план
28. Решение за разрешаване включване в регулация на поземлени имоти
29. Закупуване на копия от цифровата ортофотокарта

ScreenHunter_22015 Apr. 16 12.00
ІІ. Регистрационни режими
1. Регистрация на физически и юридически лица, получили разрешение за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа/канабиса със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак
2. Водене на регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на сурово мляко
3. Категоризация на фермите за производство на краве мляко в І, ІІ и ІІІ група на вписването им в публичен регистър
4. Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на хибриден и чистопороден материал от свине
5. Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от птици
6. Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от зайци
7. Поддържане на служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване
8. Издаване и поддържане на информационни регистри
9. Поддържане на регистър на браншовите организации и националните браншови организации в горския сектор[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2923.826573339707!2d25.3178694!3d42.876504499999996!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40a91abc67252b71%3A0xa37eb6860593a0c5!2z0YPQu9C40YbQsCDigJ7QkdGA0Y_QvdGB0LrQsOKAnCAzMA!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1397638341397″ size=”350″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row]

Related Posts