ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ – СИЛИСТРА

Силистра, ул. Хр. Смирненски 2 ет 3,4
086822063, 086821989

odz.silistra@gmail.com

https://www.mzh.government.bg/ODZ-Silistra/bg/Home.aspx

 

ДИРЕКТОР

РАДКО СЛАВОВ

Функции

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;
2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;
3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена – общинските служби по земеделие;
4. координира дейността на областната дирекция “Земеделие” във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г.;
5. осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните на територията на съответната област;
6. (изм. – ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.) утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните;
7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
10. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) прави предложение за включване в инвестиционната програма на МЗХ обекти, свързани с дейността на дирекцията, както и такива, свързани с дейността на дирекция “Хидромелиорации” в МЗХ, включително по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;
11. назначава и ръководи комисиите, свързани с определяне на обекти по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ – мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи; рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;
12. определя със заповед служителите, които контролират качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ и участват в приемателните комисии при окончателното приемане на обектите;
13. организира и назначава комисиите по приемането на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ в съответствие със Закона за устройството на територията;
14. (нова – ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;
15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
16. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) определя служител или служители, който или които извършват проверка на лицата по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ);
18. (предишна т. 17 – ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието и храните;
19. При упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове;
20. Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар;
21. Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията;
22. Директорът на областната дирекция взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други органи и организации;
23. Директорът на областната дирекция представя на министъра на земеделието и храните годишен доклад за дейността на областната дирекция “Земеделие”.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Функции

1. ръководи, координира и контролира дейността на областната дирекция за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на директора;
2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на областната дирекция;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната дирекция;
4. контролира работата с документите, тяхното съхраняване и опазването на служебната тайна;
5. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната дирекция;
7. изпълнява и други задачи, възложени му от директора.

Общински служби земеделие

– ОСЗ гр. Силистра – офис Алфатар,

Адрес: гр. Алфатар, ул. “Йордан Петров” № 6, ет. 3

Телефони: 0882 016 619,

e-mail: osz.alfatar@gmail.com и oszg_alfatar@abv.bg

.

– ОСЗ гр. Главиница,

Адрес: гр. Главиница, ул. “Витоша” № 46

Телефони: 08636/ 20-30, 0882 016 622

e-mail: osz.glavinitsa@gmail.com
.

– ОСЗ гр. Дулово

Адрес: гр. Дулово, ул. “В. Левски” № 18, ПК 35

Телефони: 0864/ 22-638, 0882 016 625

e-mail: osz.dulovo@gmail.com

.

– ОСЗ с. Кайнарджа

Адрес: с. Кайнарджа, ул. “Г. Токушев” № 10

Телефони: 08679/ 83-19, 0882 016 628

e-mail: osz.kainardja@gmail.com

.

– ОСЗ гр. Силистра

Адрес: гр. Силистра ул. “Симеон Велики” № 23, ет. 2, ПК 53

Телефони: 086/ 822-268, 0882 749 041, 0884269375

e-mail: osz.silistra@gmail.com и oszg_silistra@abv.bg

.

– ОСЗ с. Ситово

Адрес: с. Ситово, ул. “Трети март” № 72

Телефони: 08663/ 27-03, 0882 016 614

e-mail: osz.sitovo@gmail.com и oszg_sitovo@abv.bg

.

– ОСЗ гр. Тутракан

Адрес: гр. Тутракан, ул. “21 септември” № 3

Телефони: 0866/ 60-483, 0887 627 838

e-mail: osz.tutrakan@gmail.com и oszg_tutrakan.tutrakan@abv.bg

 

Землища от област Силистра с изработени кадастрални карти и кадастрални регистри.

 

Related Posts