ScreenHunter_10773 May. 25 15.24
Плевен, ул. Васил Левски, ет. 10
064802320
odzpleven@gmail.com
http://www.mzh.government.bg
Хилядолетна е историята на град Плевен, творена от различни племена и народи, обитавали територията и околността му. Най-ранните данни за човешки живот и дейност се отнасят към края нановокаменната епоха – V хилядолетие пр.н.е., когато тук са живели земеделско-скотовъдни племена.

od_plevenПрез ІІ – І хилядолетие пр.н.е. в местността Кайлъка съществуват селища от бронзовата и желязната епоха, а през І хилядолетие пр.н.е. – тракийско поселение, където по-късно римляните основават пътна станция и крепост Сторгозия. Името на града става световноизвестно по време на Руско- турската война от 1877-1878 г. На 10 декември 1877 г. с освобождението на Плевен се решава победният изход на войната.

Печатът в цяла Европа отразява това събитие, а признателният български народ издига много паметници на признателност към героите на плевенската епопея. Плевен е съхранил културно-историческото си наследство в много музеи, паметници, костници и в уникалната за България панорама Плевенска епопея 1877. Известен е като град на музеите. Плевенският физикогеографски район заема част от средната подобласт на Дунавската хълмиста равнина. Плевен е разположен в самото сърце на Мизия в земеделски район, ограден от невисоки варовикови хълмове.

Неговото централно разположение в Северна България определя значението му като крупен административен, икономически, политически, културен и транспортен център. Градът се намира на 170 км от столицата София, на 320 км от черноморския бряг, на 50 км от река Дунав, на 130 км от Дунав мост и на около 70 км от Стара планина.

Главен стопански, административен, търговски и културен център на Плевенска област е гр. Плевен – център, седалище на община с 24 съставни селища. Разположен край р. Тученица, десен приток на р. Вит, в средната част на Дунавската хълмиста равнина, на височина 100 – 160 м над морското ниво.

Климат – умерено-континентален, характеризиращ се с горещо, сухо лято и студена зима. Средно- годишна температура – 11 – 12 С, като минимумите са през м. януари, а максимумите – през юли. В гр. Плевен се отчитат най-големите годишни температурни амплитуди за България – над 25 С. През лятото са типични гръмотевичните бури и поройните валежи, като средно-годишно валежите са около 600 мм/кв.м с летен валежен максимум през м. юни и зимен валежен минимум през м. февруари. Характерно за района е, че е един от най-градобитните в Северна България.

Територията на Плевенска област заема площ от 4 655 224 дка. Структурата на територията по начин на ползване според Баланса на територията на България към 31.12.2000 г. е следната:

Земеделски територии – 3791859 дка
Горски територии – 434294 дка
Нас. места и др. урбан. територии – 219452 дка
Водни течения и водни площи – 153537 дка
Територии за добив на пол. изкопаеми – 25716 дка
Територии за транспорт и инфраструктура – 28466 дка
Земеделски територии.

Прави впечатление големия дял на земеделските територии – 81.5% при средно за страната 57,4 %. Поземлените ресурси и плодородието на почвите са фактор с голямо значение за развитието на областта, която има подчертано селскостопански характер.

Обработваемата земя заема 3 542 774 дка или 93,43% от земеделските територии, което е много висок процент в сравнение със средното за страната – 78,1 %.
Горски територии.

Много малък е делът на горските територии – само 10% при средно за страната 33,4%. Само в община Червен бряг делът на горските територии е сравнително по-голям – 17%. Ниската степен на лесистост създава проблеми с микроклимата и с поддържането на екологичното равновесие.

Увеличаването на горските насаждения главно край населените места, реките, транспортните направления и водните площи трябва да бъде важна стратегическа задача в далеко-перспективния период.

Карта на обекта