ScreenHunter 2544
гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, ет. 10
078550272,
odzg_kyustendil@mzh.gоvernment.bg
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Kustendil/bg/Home.aspx

 

Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие” към Министерство на земеделието и храните. В дирекцията са обособени две дирекции. Главна дирекция “Аграрно развитие” и Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”. Експертите към Главна дирекция “Аграрно развитие” и експертите от Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” изпълняват задачи, свързани с административните, изпълнителни и технически дейности, по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; наредба № 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост; замяна на земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) с частни земеделски земи; промяна на предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ; ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ; помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл. 38, 39 и 40 от ЗСПЗЗ.

Други специалисти отговарят за изготвяне на “Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия”:

- предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ – пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури;

- сеитба на пролетни култури; подхранване и третиране с хербициди на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.);

- жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица. В Областна дирекция “Земеделие” се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност В сектор “Агростатистика” се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители.

След обработката им получените данни дават представа за общото състояние на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия на територията на област Варна. Регионалната политика в областта на земеделието по места се провежда от експертите от отдел “Общински служби по земеделие ”. На преден план бяха поставени приоритети, пряко свързани със селскостопанското производство. Една от основните им задачи е оказване консултантска помощ на земеделските производители. В това отношение съществува пряка връзка с дейностите на останалите разпоредители на МЗХ – най-вече с Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, Областна служба за съвети в земеделието, Регионална ветеринарно-медицинска служба и Регионална дирекция на Изпълнителна агенция по селекция и развъждане в животновъдството – при провеждане на разяснителна и консултантска дейност и оказване на специализирана помощ на земеделските производители, те периодично организират срещи със земеделски производители, млекопроизводители и млекопреработватели от област Варна, с общинските администрации и кметовете по населени места.

Кюстендил е град в Югозападна България. Областен център на Област Кюстендил и административен център на Община Кюстендил. Намира се в близост до границата с Република Македония и с Република Сърбия. Балнеоложки и туристически център с национално и международно значение, археологически и архитектурен резерват, изходен пункт за туризъм и ски-спорт в планината Осогово.

Кюстендил е разположен в южната част на Кюстендилската котловина, в подножието на планината Осогово, на 527 метра надморска височина, по двата бряга на река Банщица, десен приток на река Струма. Южно от града се издига хълмът “Хисарлъка” – североизточно разклонение на Осогово. Разстоянието от Кюстендил до столицата София е 86 км, до границата с Република Македония е 22 км, до границата с Република Сърбия – около 30 км. Градът е важен шосен възел на пътя София – Скопие и ж.п.гара на линията София – Перник – Гюешево. През Кюстендил минава паневропейски транспортен коридор 8 (Вльора – Тирана – Скопие – София – Бургас – Азия).
През Кюстендил протичат две маловодни реки – Банщица и нейния приток – Колушка, като коритото на втората е изцяло покрито. На територията на града бликат множество топли минерални извори с лечебни свойства. Те са съсредоточени в разлома, разделящ планината Осогово от Кюстендилската котловина в една ивица дълга около 1 км и широка 200-250 м. Изворите (40 на брой) са каптирани в общ резервоар. Дебитът им е 35 л/сек. Минералната вода при каптажа е с температура 74° С – една от най-горещите в страната. Тя е бистра, безцветна със силен мирис на сероводород. Притежава доказани лечебни свойства за определен род заболявания. Кюстендилските минерални извори са благоприятни за лечение на дихателните пътища, на опорно-двигателния апарат и гинекологични заболявания. По своя химичен състав те са: хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви с алкална реакция.
Кюстендил е център на земеделски район с вековни традиции в областта на овощарството, поради което градът и околностите му са известни като “овощната градина на България”.
Множеството минерални извори в съчетание с умерения климат, прекрасната природа и богатото културно-историческо наследство са благоприятни предпоставки за развитие на различни форми на туризъм.

 

Административно обслужване – виж тук!

 

Ползване на земеделските земи – виж тук!

Карта на обекта