Национален земеделски регистър

ЛОВНО – РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ РУЙ – гр. Трън

ScreenHunter 4421 гр. Трън, ул. Георги Димитров 6
077312035, 0884206221
lrs.tran@gmail.com

 

 

ЛОВНО – РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ РУЙ – гр. Трън, работи:

151851750243257– за опазване и обогатяване биологичното разнообразие;
– полага годишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча;
– грижи се за поддържането, развитието и охраната на ловната и рибната фауна;
– създава условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт;
– възпитава своите членове в любов към отечеството и родната природа;
– работи за повишаване на екологичната, ловната и риболовната култура;
– популяризира природозащитните и демократичните идеи и принципи на организацията;
– отстоява независимостта на сдружението и развиват отношения на другарство, взаимопомощ, уважение и етичност между членовете си.

 

Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Бохова
ПЛСР Бусинци
ПЛСР Велиново
ПЛСР Вукан
ПЛСР Главановци
ПЛСР Глоговица
ПЛСР Горна Мелна
ПЛСР Долна Мелна
ПЛСР Ездемировци
ПЛСР Забел
ПЛСР Зелениград
ПЛСР Лева река
ПЛСР Ломница
ПЛСР Мрамор
ПЛСР Пенкьовци
ПЛСР Трън
ПЛСР Филиповци

 

    Управленски екип

Председател: Иван Борисов Искренов

Ловен надзирател: Георги Кирилов Иванов

Специалист Лов: Захари Николов Колев

Председател на КС: Васил Тодоров Тодоров

Счетоводител: Цветанка Михайлова Рангелова

 

Related Posts