Национален земеделски регистър

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – СОКОЛ

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ScreenHunter_1791 Oct. 27 11.39[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] Казанлък, пл. Севтополис 17
043162154
lovno_kazanlak@abv.bg
http://www.lrdkazanlak.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Кратка история

Националното Ловно-рибарското дружество Сокол е правоприемник и наследник на ловно-стрелческа организация Сокол – гр. София и на Българския рибарски съюз.
Казанлъшкото ловно-стрелческо дружество Сокол, по данни от най-стари източници, е основано през 1897г. в град Казанлък от 19 члена. Пръв председател на дружеството е бил адвоката Грую Л. Груев.

На съвместно заседание на настоятелствата на ловно-стрелческото дружество Сокол и рибарското дружество Тунджа, проведено на 18 февруари 1947г, се взема единодушно решение двете сродни дружества да се обединят. Всъщност на тази дата се поставя началото на Казанлъшкото ловно-рибарско дружество.

ScreenHunter_1792 Oct. 27 11.50

Казанлъшкото ЛРД заема част от котловината меж­ду билата на Стара планина и Сърнена (Средна) гора. Природните условия в то­зи район са разнообразни и създават много благоприятни условия за развитието на различни видове риба и дивеч.

Тук, в полските райони, се срещат яребици, зайци и прелетен пернат дивеч, фазан също се среща , но местообитанията не са подходящи за неговото развитие. В планинските райони се срещат благороден елен, сърни и диви свине.

Тези видове обитават също така планинските райони на чети­рите горски стопанства в Казанлъшко. Там, в дебрите на буковите и иглолист­ни гори, гордо броди кафявата мечка, най-едрият хищник в гордия Балкан, а ви­соко в планината, по скалистите зъбери, дивата коза прави своите виртуозни скокове.

В гористите и планински части на Розовата долина се срещат вълци, чакали, лисици, белки и дива котка. Както Казанлъшкото ловно-рибарско, дружество, така и горските стопанства в района полагат много грижи за дивеча и рибата.

Създадени са много хранилки за дивеч, солища, калища и дивечови ниви. Регулират се запасите на лисици, вълци, чакали, диви котки и други хищници. В резултат на всичко това популациите на дивеча са с добри качества.

В района има отлични условия за неповторими ловни и риболовни преживявания, фотолов, отдих и екотуризъм. Ежегодно се зарибяват язовир Копринка с шаран, а старопланинските реки с пъстърва. Възможен е комбиниран лов на едър и дребен космат и пернат дивеч.

Статут и структура на ЛРД гр. Казанлък

Ловно-рибарското дружество – Сокол гр.Казанлък е сдружение на граждани с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел, ЗЛОД, ППЗЛОД и ЗРА.

ScreenHunter_1795 Oct. 27 11.50

Сдружението осъществява обществено полезна дейност по смисъла на ЗЮЛНЦ и Закона за лова и опазване на дивеча в областта на човешките права в гражданското общество, за остояване на интересите на членовете си, за обогатяване, възпроизводство и съхраняване на екологичното равновесие в дивата флора и фауна и развитие на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело.

Върховен орган на управление на сдружението е Общото събрание.
Общото събрание избира Управителен съвет, Председател на Управителния съвет, членове на УС и Контролен съвет.
Управителния съвет, ръководи работата на сдружението между Общите събрания.

Сдружението има устав, който е приет на Общо събрание, и се изпълнява от всички членове на сдружението.
Основни цели и задачи на ЛРД – Сокол, гр. Казанлък:

  • Да работи за опазване и обогатяване да биологичното разнообразие;
  • Да създава условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт и спортно – състезателната дейност като ги организира и ръководи;
  • Развива киноложкото дело;
  • Чрез разнообразни форми и средства съдейства за повишаване на ловната, риболовната и екологична култура на своите членове и населението;
  • Подготвя кандидати ловци и риболовци, при наличие на свободна ловна площ и мн. др.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2936.018747422083!2d25.3916644!3d42.61855839999999!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40a8540813b7e23f%3A0x24db32bf27f162bf!2z0L_Qu9C-0YnQsNC0IOKAntCh0LXQstGC0L7Qv9C-0LvQuNGB4oCcIDE3LCA2MTAwINCa0LDQt9Cw0L3Qu9GK0Lo!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1414403662335″ size=”350″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row]

Related Posts