ScreenHunter_22938 May. 15 14.22
с. Марково, обл. Пловдив
032672364, 0887911535
itti@pl.bia-bg.com
http://www.ttpi-bg.com
Национален център, който извършва изпитвания на тютюни, тютюневи изделия и тютюнев дим; спомагателни материали; соуси и ароматни композиции; почви, води и хранителни разтвори; вземане на проби от почви, води и хранителни разтвори.

ScreenHunter_22939 May. 15 14.25Институт по тютюна и тютюневите изделия е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на културата от семето до цигарата и тютюневия дим.

Институтът осъществява дейността си в рамките на ССА, изпълнява държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз в сектор Тютюн.

Съобразно предмета на дейност в ИТТИ са структурирани следните основни научни звена:

Направление Технологии в тютюнопроизводството с четири отдела:

1. Отдел Селекция и семепроизводство с три сектора: – сектор Опитно поле Марково – сектор Опитно поле гр. Бяла Слатина – сектор Опитно поле Козарско

2. Отдел Агротехника и растителна защита

3.Отдел ОСТ гр. Рила 4. Отдел ОСТ гр. Гоце Делчев

Направление Технология на тютюна и тютюневите изделия, включващ:

1. Отдел Технология на обработката и преработката на тютюн и тютюневи изделия

2. Отдел Химия на тютюна и тютюневия дим 3. Лабораторен комплекс за изпитване /ЛКИ/. Отделът разполага с добре обзаведени лаборатории по Растителни биотехнологии и Вирусология.

Дейности и насоки на работа:

ИТТИ е национална институция към Министерството на земеделието и горите, която извършва научно – изследователската и развойна дейност за решаване на актуални и важни проблеми на тютюневото стопанство по производството, обработката и преработката на тютюна.

Насоки на научноизследователската и развойна дейност:

- Тютюнопроизводство

- Обработка и преработка на тютюна

- Допълнителни и спомагателни дейности

Лабораторният комплекс за изпитване към ИТТИ е единствения в страната център с комплексна дейност в областта на аналитичните изпитвания и оценка на тютюн и тютюневи изделия в съответствие с международни стандарти и нормативни документи:

- Определят се: над 30 химични показатели на тютюна – съдържание на остатъчни количества от пестициди, индивидуални вещества и групи със забрана или ограничителни норми за съдържание в тютюна, тежки метали и др.

- Извършва се химичен анализ на тютюнев дим за съдържание на контролирани вещества: никотин, катран, въглероден окис – съгласно Директива 2001/ 37 / ЕД и чл. 35а от Закона за тютюна и тютюневите изделия ( ЗТТИ ).

В института са създадени повече от сто изобретения, повече от половината, от които са свързани със създаване на нови сортове, отговарящи на изискванията на пазара.

Карта на обекта