ins
София, Шосе Банкя 7
0892452278
soil@mail.bg
http://www.iss-poushkarov.org

Институтът по Почвознание Н. Пушкаров е основан през 1947 година. Институтът разработва и координира национални и международни (ФАО, ЮНЕП, ЕС, ЕК) научно-изследователски проекти в областта на почвознанието, агрофизиката, агрохимията и агроекологията в следните направления:

* Генезис и географско разпространение на почвите в страната;
* Характеристики на съвременните почвообразувателни процеси;
* Методика за едромащабни почвени проучвания;
* Минерален състав на почвата;
* Физични и механични свойства на почвата;
* Йонно-обменен капацитет и химически мелиорации;
* Почвено органично вещество – роля в процесите на почвообразуване и почвеното плодородие;
* Съдържание, форми и режим на К, Mg, P и микроелементи;

* Съдържание, форми и баланс на азота в почвата;
* Микробиологически процеси в почвата в зависимост от почвения тип, земеползване и стресови фактори;
* Почвообработки и сеитбообороти – фактори на почвеното плодородие;
* Оценка на риска от ерозия на почвата;
* Технологии за опазване на почвата и възстановяване на ерозирани и нарушени земи;
* Изследвания на замърсени почви /тежки метали, радио-нуклиди, нефтопродукти, хербициди, пестициди/ и препоръки за подходящо земеползване; ползване в земеделието на отпадъци от промишлеността и селското стопанство.

Основните дейности са съсредоточени върху мониторинг на почвите, географски бази данни и информационни системи за почвените ресурси в България в различни мащаби, както и:

* Морфологични, химически, минералогични, физико-химични и физични критерии за диагностика и класификация на почвите;
* Мониторинг на факторите и интензитета на почвената ерозия при различни климатични, топографски, почвени, растителни и стопански условия;
* Оценка на отпадни материални и компости за екологически стрес;
* Екотоксикология – мониторинг на замърсяването; фиторемедиация и химически мелиорации;
* Генна банка за щамове микроорганизми (Световна колекция на култури)
* Почвообработки, сеитбообръщения и растителна защита за екологично земеделие;
* Екологосъобразно, биологично и органично земеделие;
* Мониторинг и устойчиво управление на цикъла на вода и хранителни вещества в системата атмосфера-растение-почва-подземни води в различни мащаби;

* Разработване на проекти за автоматизирано напояване; Приложна статистика и системен анализ;
* Бази данни за физични, химични и морфологични свойства на почвата, стационарни ерозионни изследвания, запаси от органичен въглерод и др.
Институтът разполага с база за научни изследвания на учени, докторанти, дипломанти и студенти, включваща:
* вегетационна къща;
* лаборатории за физични, химични, физико-химични и микробиологически анализи;
* двадесет и три полски експериментални бази с различни почвено-климатични условия;
* акредитирана радио-изотопна лаборатория;
* библиотека.
Институтът е акредитиран за обучение на докторанти по четири научни специалности:
* Почвознание;
* Агрохимия;
* Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея);
* Общо земеделие.

Карта на обекта