ScreenHunter_06-Dec.-27-13.57
Чирпан, ул. Георги Димитров №2
041693133, 041696352
iptp@abv.bg
http://www.iptp-chirpan.org

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ извършва научноизследователска, научно-приложна и производствена дейност в областта на растителната селекция, агротехника и растителна защита при основни полски култури и поддържане на семепроизводство на памук и твърда пшеница. Основните изследователски задачи са свързани със селекция за продуктивност и качество на памук и твърда пшеница чрез използване на традиционни селекционни методи, експериментален мутагенезис, отдалечена хибридизация и “in vitro” методи; селекция за устойчивост на биотични и абиотични стресови въздействия; създаване на ресурсно-икономични сортове памук с естествено оцветено влакно, с естествена ранна листопадност и голосеменност; оптимизиране на основните агротехнически фактори; създаване на екологично чисти технологии за производство чрез ограничаване употребата на торове и пестициди; оптимизиране на производствените разходи.

В ИПК се поддържат националните растителни ресурси за памука като ценен изходен генетичен материал.

Институтът е основен производител на базов и сертифициран посевен материал от памук и твърда пшеница за страната, както и на стокова продукция от памук, твърда и обикновена пшеница, слънчоглед, рапица, тритикале, царевица, люцерна, грах, житно-бобови смески.

Институтът има програмна акредитация за обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”, ”Растениевъдство” и „Общо земеделие”

Поддържа се елитно стадо от породата “Българско черношарено говедо”.

Извършва се информационно–консултантска дейност за научно обслужване на фермерите.

Дейности

Научна дейност

 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ССА – СОФИЯ

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МОМН

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МЗХ

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Научно обслужване

Отразяване на календарни мероприятия

 • Конференции и юбилейни годишнини
 • Работни срещи
 • Семинари
 • Открити дни

Информационна и рекламна дейност

 • Издаване на брошури
 • Рекламни материали
 • Публикуване на научно-популярни материали в пресата
 • Участие в радио и телевизионни предавания

Консултантска дейност

 • Предоставяне на квалифицирани консултации на земеделските производители и специалисти по всички проблеми, свързани с памука и твърдата пшеница
 • Предоставяне на нови технологични решения за основните полски култури в региона

Обучение на кадри

 • Организиране на обучителни семинари по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания.

 

Участие в селскостопански изложения и панаири

 • Дегустационното изложение “Даровете на родната земя” в МЗП, впечатляващо с голямото разнообразие на експонати и интересни хрумвания за онагледяване на научните продукти.

Карта на обекта