ScreenHunter_9085-Jul.-16-11.51
София, ул. Неофит Рилски 4
029533611, 029515043, 029518439
impregnacia2000@mail.bg
http://www.impregnacia2000.hit.bg/

 

 

 

 

ScreenHunter_9085 Jul. 16 11.55

Импрегнация 2000 АД е индустриално предприятие специализирано в технологичната обработка, защита и модификация на дървесината. Произвежда импрегнирани дървени траверси от бор, бук и дъб. Траверсите се обработват с креозотно масло по методите на Лоури и Рюпинг. Импрегнирането се извършва в автоклави с дължина 21 м. и капацитет за една операция в рамките на 25 – 30 куб. м.

Предприятието предлага дървени траверси от всички размери и видови, необходими за изграждане на нормални и теснопътни жп линии, за мостове, стрелки и подкранови пътища. Има възможност да бъдат изработени и такива по специфични изисквания и други размери.

Импрегнация 2000 АД произвежда дървени стълбове за нуждите на електроразпределението и съобщенията от иглолистна дървесина. Стълбовете се импрегнират с креозотно масло или екологични водоразтворими соли. Със соли се импрегнират и изработваните от предприятието колове за селскостопански нужди, както и други дървени детайли за строителни и индустриални декоративно – екстериорни цели.

Началото на дейността му е през втората половина на ХІХ век / 1870 г. /, когато в Белово е изградена първата импрегнационна инсталация за ж.п траверси във връзка със строителството на железния път Цариград – Белово. От този начален момент до средата на 1999 г. предприятието е било част от системата на БДЖ / българските държавни железници /.

ScreenHunter_9088 Jul. 16 11.58

Импрегнация – 2000 е акционерно дружество със 100 % частен капитал има едностепенна система на управление и се управлява от тричленен директорски борд. Амбициите на дружеството са да съчетае по оптимален начин технологичното обновяване на наличните и въвеждане на нови производствени системи и мощности за постигане на високо качество, отговарящо на изискванията на свободния пазар и прилагане на най – новите стандарти в опазването на околната среда и защитата на безценното ни богатство – горите.

От основаването на предприятието са извършени многократно ремонти и модернизация на технологичната система за импрегниране. Дейността на Импрегнация 2000 АД е подчинена на изискванията за опазване на околната среда. Импрегнираната дървесина за индустриални и декоративно – екстериорни цели е с по – голяма дълготрайност от необработената. Това е приноса на фирмата за намаляване консумацията на горското богатство на страната.

Дружество Импрегнация 2000 АД разполага с технологична линия за изработване на стълбове, траверси, колове за селскостопански нужди и други фасонирани материали, подлежащи на импрегниране с креозотно масло или други химикали. Има площадки за стифиране и естествено изсушаване на дървения материал, индустриален жп коловоз, вътрешно заводски транспорт, складове за готова продукция и материалите, необходими за нормалното функциониране на производството.

Всички технологични системи в предприятието са изградени с оглед предпазване въздуха, водата и почвите от проникване на опасни замърсители. Постигането на високо качество на продукцията е основна задача на целия екип на дружеството. Кадрите, осъществяващи организацията, управлението и производството са със значителен опит и добра подготовка.

Карта на обекта