ScreenHunter 3810
гр. София, ул. Бистришко шосе 26
029611329
sdkrdj@mb.bia-bg.com
http://www.iasrj.eu

snimkaИзпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството е изпълнителен орган в областта на животновъдството към министъра на земеделието и храните и го подпомага при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност и управлението и съхраняването на генетичните ресурси.

Съгласно Закона за животновъдство /ЗЖ/ и произтичащите от него нормативи актове Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството осъществява следните функции:

 

І. Функции, свързани с контрола и координацията на развъдната дейност:

1. участва в разработването на стратегия и политики в областта на развъдната дейност и животновъдството;
2. координира дейността на развъдните организации;
3. участва в работата на комисии по чл. 29а ЗЖ за подготовка на предложения за издаване или отказ за издаване на разрешения по чл. 29б, ал. 2 ЗЖ;
4. извършва специализирана проверка на място относно декларираните обстоятелства и развъдната програма на развъдните организации, подали документи по чл. 29, ал. 1 ЗЖ за издаване на разрешение за осъществяване на развъдна дейност;
5. упражнява контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната дейност;
6. изгражда и поддържа информационна система за осъществяване на контрола по чл. 47, т. 3 от ЗЖ;
7. създава и поддържа регистър на развъдните стада от националния генофонд от всички видове и породи, който ежегодно актуализира съвместно с развъдните организации;
8. поддържа единен регистър на мъжките разплодни животни на територията на страната;
9. контролира репродуктивния процес в страната;
10. контролира предлагането на пазара на чистопородни разплодни животни, хибриди, регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони;
11. контролира внасянето на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни;
12. контролира програмите и дейностите по съхранението и управлението на генетичните ресурси при автохтонните породи;
13. контролира изнасянето на застрашени от изчезване и изчезващи породи от територията на страната;
14. извършва проверка на състоянието на животните;
15. извършва проверка на съответствието на храненето и технологията на отглеждане с потребностите на съответния вид, порода и категория селскостопански животни;
16. извършва проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани с производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;
17. извършва специализирани проверки, възложени от министъра на земеделието и храните, във връзка с усвояването на европейски и национални средства от развъдни организации и фермери;
18. оказва специализирана помощ на Държавен фонд “Земеделие” при осъществяването на контрол за целесъобразното изразходване на средства за подпомагане дейността на развъдните организации;
19. оказва съдействие и извършва арбитражни дейности при определяне на породен състав, при доказване на произхода, при определяне качеството на животинската продукция и други;
20. организира мероприятия за популяризиране на развъдната дейност, като регионални, национални и международни изложения по животновъдство.

ІІ. Функции, свързани с управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес:

1. участва в разработването на стратегия и политики в областта на съхраняването на националния генофонд, управлението на генетичните ресурси и репродуктивния процес в животновъдството;
2. съгласува националните програми по съхранение и управление на генетичните ресурси с европейското законодателство, с международни организации и институции;
3. участва при синхронизиране на българското с европейското законодателство в областта на животновъдството;
4. подпомага дейността на националния координатор по управление и съхранение на генетичните ресурси;
5. осъществява контакти с европейски и международни организации и институции в областта на развъдната дейност;
6. разработва и реализира програми за съхранение и управление на генетичните ресурси;
7. извършва развъдна дейност при породи, за които няма регистрирани развъдни организации, или в случаите на отнемане на разрешение за осъществяване на развъдна дейност на развъдна организация до пренасочването й към съществуваща или създаване на нова развъдна организация;
8. управлява държавните станции за изкуствено осеменяване;
9. управлява лабораториите за анализ на качествените показатели на животинските продукти;
10. управлява депата за мъжки разплодни животни;
11. управлява станциите за преценка на млади животни по собствена продуктивност;
12. управлява националните резервати за съхраняване на генетичните ресурси;
13. управлява националните депа за защита на селскостопанските животни при бедствия;
14. управлява и администрира репродуктивния процес в страната;
15. управлява и поддържа Националната гененетична банка от сперма, яйцеклетки и ембриони и националния генетичен резерв;
16. оказва методическа помощ и съдействие за съхраняване на генетичните ресурси при обичайния им начин на отглеждане в техния естествен ареал;
17. оказва методическа помощ и създава условия за реализиране на развъдните програми на развъдните организации;
18. координира създаването на нови породи и хибриди животни, като организира и осигурява технически дейността на Държавната комисия по породи животни;
19. извършва експертизи за определяне на породната принадлежност на животните;
20. организира курсове за техник-осеменители и издава документ за правоспособност;
21. предоставя съвети в областта на животновъдството.

Карта на обекта