screenhunter_827-nov-25-14-03
Исперих, ул. Силистренски път
0887437968
han_asparuh_isperih@abv.bg
http://han-asparuh-isperih.com
Земеделска производствена кооперация Хан Аспарух е учредена през 1992г. от Инициативен съвет при ТКЗС гр. Исперих, състоящ се от 21 членове. Кооперацията е сдружение на частни земеделски стопани и физически лица. Първият председател на кооперацията, избран на нейното учредително събрание е Георги Йорданов.

fotorcreatedПредмет на дейност на кооперацията е производство на земеделска продукция върху арендувани земи, животинска продукция, тяхната преработка и реализация, както и извършване на производствени услуги – механизирани, агрономически, транспортни, строителни, дърводелски, стругарски, ковашко-железарски, търговски и др.

През 1994г., когато председател е Емилиян Симеонов, кооперацията започва стопанска дейност с обработка на 10 000 дка земеделска земя в землището на гр. Исперих и отглеждане на 40 броя крави порода черно-шарено говедо.

За упражняване на цялостната си дейност, ЗПК Хан Аспарух е приела следната организационна структура:

• Председател
• Управителен съвет
• Контролен съвет
• Администрация

Растениевъдство

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и излужените черноземи, които заемат 39% от обработваемата земя.

Сивите и тъмносиви горски почви /61%/ са образувани върху слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с по-сухолюбива растителност.

Почвено-климатичната характеристика на общината създава възможност за отглеждането на всички култури, характерни за умерения климат и най-вече за развитието на зърнопроизводството и техническите култури. Освен изброените култури, почвено климатичните условия в района на Община Исперих са подходящи за ягодоплодни и овощни насаждения. Традиционни селскостопански производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др.

Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 77% от общата територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. Обработваемата земя в общината през 2009г. е 275 109 дка. Средно на жител на общината се падат по 11,08 дка, което значително превишава средния размер на страната.

Приблизително 48% от площите в общината се засяват със зърнени култури- пшеница, ечемик, царевица, като добивите от пшеница и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед – 14%. Добре развито е и овощарството, преди всичко отглеждането на вишни. Отглеждат се още малини и ягоди, както и зеленчуци, но върху по-незначителни площи.

Селскостопанската земя в общината възлиза на 276 948 дка, от която: 12 899 дка са трайни насаждения, 2 987 дка необработваема, 240 560 дка обработваема и 20 502 дка са пасища. Трайна тенденция е увеличаване делът на обработваемата земя спрямо общата земеделска територия. За 2009г. са обработвани 84,10% от общия земеделски фонд, а за 2010г. този дял е нараснал на 88,44%.

До момента сме реализирали три проекта по Мярка 121 от ПРСР за нуждите на сектор растениевъдство.

По първият проект е закупена техника за повишаване на производителността в сектор растениевъдство – трактор с мощност 11 кN, сеялка, приложима при сеитба на всички зърнено – житни есенници, маслодайни и технически култури, и някои бобови култури изискващи слята сеитба и плуг, изискващ трактор с над 10 кN теглителна мощност, със седем плужни тела.

Вторият проект – Общото събрание и Управителния съвет на ЗПК „Хан Аспарух” са взели решение за изграждане на складова база от силозен тип за зърносъхранение с обща вместимост 21390 куб.метра. Изграждането на базата е разделено на 3 етапа, като в първия етап са изградени два силоза, всеки по 3565 куб.м., във втория етап, завършен през 2010г. още два с общ обем 7130 куб.м. Кооперацията има намерение да реализира и третия етап за изграждане на останалите 2 броя силоза след 2015г., като целта е и увеличаване на наетата и арендована земеделска земя.

По проекта са закупени зърнопочистваща машина и ремарке за зареждане на складовата база. С реализацията на проекта са оптимизирани приходите от земеделска дейност, намалена е себестойността на единица продукция, намалени са производствените разходи.

По третият проект е закупен трактор 85 к.с., предназначен за модернизиране на фермата, но с приложение и в растениевъдството.

Производствената дейност се обуславя със следната техническа готовност:
Трактори с теглителна мощност над 6 кN – 4 броя;
Трактори с теглителна мощност 1 кN – 4 броя;
Трактори с теглителна мощност под 1 кN – 10 броя;
Комбайни – 7 броя
• Производствен персонал

Животновъдство

Делът на животновъдството в произведената в общината земеделска продукция е по-малък. От животновъдните отрасли най-добре развити са свиневъдството и говедовъдството. С по-големи животновъдни ферми разполага ЗПК „Хан Аспарух” – 243 говеда. Наред с това съществуват и малки частни стопанства, в които се отглеждат предимно говеда, овце, свине и кози. Технологията на отглеждане е вързано и свободно боксово.

За нуждите на животновъдството ЗПК „Хан Аспарух” реализира три проекта по Мярка 121 от ПРСР.
Със средства по първия проект са закупени: косачка, танкер за течен тор, съоръжен с дюза /прецизен разпръсквач/ за покриване на определена работна ширина, ремарке за оборска тор с обем на работа 13 м3 на едно натоварване, култиватор прикачен с работна ширина 8 метра, миксиращо ремарке с работен обем 7 м3, челен товарач, необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на биомаса/ животински отпадък и за опазване на водите/водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

При изпълнението на втория проект са закупени трактор 260 к.с., цистерна за течен тор, триосна и адаптер за царевица, 6 редова, предназначени за ползване в кравефермата. Техниката е съобразена с въвеждането на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарномедицинските изисквания, опазване водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници – Директива 91/676/ЕИО, като е отчетено увеличаване броя на стадото, което в 2008 година по анкетна карта е наброявало 146 животни при капацитет на фермата 250 броя, а през 2012г. е 243 броя.

ЗПК „Хан Аспарух” реализира трети проект – инвестиция в активи за съхранение на мляко и изхранване на животните и хигиена и хуманно отношение към животните, за да се посрещнат нарастналите обеми на отгалежданите животни в животновъдния обект. Закупени са млекоохладителен танк с обем 2577л. и компресор за две доенета, 1 сеялка за есенници за трактор с мощност над 80 к.с. и работен захват 4м., 1 сеялка за есенници с капацитет на бункера за зърно 1200 литра, колесен трактор 85,5 к.с., 1 сеялка за пролетници 6 редова с електронен контролер, роторна брана в комплект с хидравлични маркири, навесна торачка, с капацитет 3000л., плyг с 6 двойки плужни тела.

Карта на обекта