ScreenHunter_8182-May.-28-15.44
с. Маломирово, област Ямбол
04726215, 0889526446
zpk_nadejda@abv.bg

ScreenHunter_8182 May. 28 15.45

 

ЗПК НАДЕЖДА се намира в село Маломирово, област Ямбол. Кооперацията развива дейността си в областта на селското стопанство. Занимава се с отглеждане на зърнени, технически, клубеноплодни и фуражни култури.

Други дейности са: Производство на земеделска продукция върху предоставени с договор за съвместно обработване и арендувани земи, а също така и животинска продукция.

Извършване на производствени услуги – механизирани, транспортни, агрохимически, строителни и други. Председател на кооперацията е господин Димитър Иванов Димов.

Related Posts