Национален земеделски регистър

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА ДП КЪМ ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ScreenHunter_5995 Jan. 13 16.20
Шумен
054830453, 054830454
dp_exp@abv.bg
http://www.dp-exp.com

Статут и предмет на дейност

ScreenHunter_5999 Jan. 13 16.29Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ – гр. Шумен е самостоятелно юридическо лице с основен предметът на дейност провеждане на експериментална дейност в областта на аграрната наука и съхранение на национални генетични и почвени ресурси. Предприятието е поело агроекологични ангажименти за:

• Поддържане на обработваемата земя в добро земеделско и екологично състояние.

• Спазване на добри земеделски практики за опазване на водите от замърсяване с нитрати.

Икономически размер

Експериментална база ДП към ИЗ гр. Шумен се отнася към категорията “малки и средни предприятия”, което е в съответствие с чл. 2 на Препоръка на Комисията на ЕС от 6 май 2003 година относно дефиницията за микро, малки и средни предприятия /2003/361/ЕС/.

Кратка историческа анотация

Експериментална База ДП е правоприемник на бившия Захарен чифлик организиран през 1913 година от Рудолф Пицка. Чифликът е създаден с цел производство на семена за захарно цвекло.

По-късно били изградени животновъдни ферми с млечно направление – говедовъдство и овцевъдство. След 2000-та година бе създаден Земеделски институт чрез обединение на Института по захарно цвекло, Института по биволовъдство, Института по свиневъдство и Опитните станции в гр. Търговище и с. Хан Крум.

По силата на Закона за Селскостопанската Академия (Д.В. бр. 43/2008 година) производствения сектор, осигуряващ експерименталната дейност бе отделен от активите на Земеделски институт. В предприятието е локализирана изгражданата в продължение на едно столетие материална база служеща за провеждане на задълбочени изследвания с научен и научно-приложен характер в областта на животновъдството и растениевъдството.

В резултат на дългогодишна научно-изследователска дейност са създадени голям брой сортове и хибриди от растения, както и нови породи животни.

ScreenHunter_6000 Jan. 13 16.29– съхранение на генетичните нуклеоси на отечествени породи животни и поддържане на тяхната
генеалогична структура.
– успоредно с традиционното генериране и разпространение на научно познание ще предлага на
пазара висококачествен разплоден материал от различни животински видове и широка гама от
високопродуктивни апробирани сортове растения.
– организиране на моделни полета и ферми за отглеждане на културни растения и животни.
– опазване на почвените ресурси и производството на екологически чиста растителна и животинска
продукция.
– перманентно осъществяване методично ръководство с национална значимост на подотраслите:
биволовъдство, свиневъдство, овцевъдство, коневъдство и цвеклопроизводство.
В качеството си на най-големия научно-аграрен център в североизточна България, Експериментална
база ДП към ИЗ-Шумен ще продължи да се развива в следните насоки:

Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ – град Шумен е самостоятелно юридическо лице с основен предметът на дейност провеждане на експериментална дейност в областта на аграрната наука и съхранение на национални генетични и почвени ресурси. Предприятието е поело агроекологични ангажименти за:

• Поддържане на обработваемата земя в добро земеделско и екологично състояние.

• Спазване на добри земеделски практики за опазване на водите от замърсяване с нитрати.

Дейност

Дейностите, които държавата възлага за изпълнение на предприятието, като услуга от обществен интерес са обособени в следните направления:

  • Сектор Овцевъдство

Отглежда се стадо овце от отечествената порода Синтетична популация българска млечна регистрирана под № 10645 от 30.06.2005 година. Една от основните характеристики на СПБМ е способността да запазват характерните си признаци за висока продуктивност в следващите поколения.

В това отношение стадото овце отглеждани в Предприятието е единственото в страната, което поддържа генеалогичната структура на породата и изпълнява ролята на “генетичен нуклеус” за производството на висококачествен разплоден материал-кочлета и женски ремонтни агнета.

  • ScreenHunter_6001 Jan. 13 16.29Сектор Биволовъдство

Биволите от отечествената порода “Българска Мурра” е призната през 2002 година (Сертификат № 1047). Отглежданите в Предприятието биволи от тази порода са единствени в страната, отглеждани в чистопородно състояние.

От създаването си и понастоящем стадото играе ролята на “генетичен нуклеус” за производство на елитни животни за разплод. Устойчивостта на биволите към болестта “Луда крава” е една от основните причини за бързото им разпространение в страната от Западна Европа (Англия, Германия, Швейцария). Разплодни животни от стадото (бици и малакини) са изнасяни за Венецуела, Румъния и др.страни.

Биволското мляко е и стратегически продукт при радиоактивна обстановка. Във връзка с драстичното намаляване броя на биволите в страната необходимостта от предоставяне на средства от държавата за опазване на биволите от това стадо е повече от наложително.

Сектор “Свиневъдство” Породата “Дунавска бяла” е създадена след дългогодишен изследователски труд на колектив от научни сътрудници и специалисти и е единствената отечествена порода с комбинирано направление. През последното десетилетие фермите в които се отглеждат свините от тази порода значително намаляха и в резултат на това сега тя се отглежда само в 3 (три) племенни ферми с общ брой 500 свине майки.

Стадото на “Експериментална база” ДП гр. Шумен наброява 130 свине майки и понастоящем изпълнява ролята на генетичен нуклеус. Това определя неговата значима роля в запазване на тази порода, като национален генетичен ресурс. Породата има статут на застрашена от изчезване.

  • Сектор Говедовъдство

Традиционно за стопанството е отглеждането на говеда от Холщайн – фризийската порода.

  • ScreenHunter_5996 Jan. 13 16.28Сектор Захарно цвекло

Експериментална база ДП е единствения производител на семена за захарно цвекло в страната. Поради отказа на Захарни заводи в гр. Горна Оряховица от незначителна квота за производство на бяла захар, от 2008 година тази култура в Република България не се отглежда.

По тази причина от 2009 година се провежда само поддържаща селекция в ограничен обем. Вниманието на селекционерите е насочено към поддържане и опазване на генофонда от тази култура на ограничен брой сортове, а именно:

– Сорт “Пещера” -сертификат № 10523/30.05.2003 г.
– Сорт “Ком” – сертификат № 10719/31.07.2007 г.
– Сорт “ИК-1263”-сертификат № 10804/31.10.2008 г.
– Сорт “Диекс” – признат със заповед РД 12-2/10.02.2012 г.

Известно е, че поддържането на родителските компоненти и техническото семепроизводство е свързано с изразходването на значителни средства и по тази причина финансовото подпомагане от страна на държавата е наложителна.

Related Posts