ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Варна, бул. Цар Освободител 25
052616803, 052616804
ignev.ivan@happy.bg
Предмет на дейност на фирмата:

Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, лизинг, отдаване под наем, аренда и/или продажбата им.

Карта на обекта