ScreenHunter_3375 Oct. 23 10.19
Тополовград, ул. Ал.Стамболийски 17
047052210
dlstopolovgrad@uidp-sliven.com
http://dlstopolovgrad.uidp-sliven.com/aboutdgs.php
ЮИДП – Сливен ТП Държавното ловно стопанство Тополовград е получило името си от град Тополовград – административен център на общината, където е установено и седалището и.

Територията заема част от източната част на Хасковска област. На север граничи с ДГС Тунджа и ДГС Елхово, на юг с ДГС Свиленград, на югозапад с ДГС Харманли и на запад с ДГС Стара Загора.

FotorCreatedВ югоизточната част граничи с Република Турция.
Физико – географска характеристика
ДЛС Тополовград е разположено върху част от склоновете покрай река Тунджа и част от северните и североизточните склонове на Сакар планина. Този комплекс включва по голяма част от горите на стопанството.

Характера на релефът на района е подчертано хълмисто-равнинен с малко участие на много стръмни склонове, предимно в най-високите части на Сакар планина.

2.2. Характеристика на горския фонд
Залесената площ на ДЛС Тополовград е 20143,5 ha, което е 80,9 % от общата площ

Икономически условия
Горският фонд района на дейност на стопанството е представен от по-голям горски комплекс, разположен въхру част от северните и североизточните склонове на Сакар планина, а останалите комплекси представляват петна, ивици или по-големи площи пръснати из селскостопанския фонд и част от склоновете на река Тунджа.

Горите са предимно широколистни, представени от издънкови – благун, зимен дъб, габър, цер, акация, липа и други. значителна е площта на иглолистните култури от бял бор, акация, черен бор, червен дъб и др. създадени предимно в достъпните басейни и в близост до средищата с активна човешка дейност.

На територията на ДЛС има добри условия за развитието на лова и риболова. Държавното ловно стопанство и местните ловно рибарски дружинки провеждат и организират мероприятия за увеличаването на дивечовите и рибни запаси, а от там и увеличаване добива на рибата и дивечово месо.

Държавно ловно стопанство Тополовград стопанисва 25300 ха горска площ, като в това число 7817 ха – ловностопански район

• Ловностопанският комплекс Сакар е с площ 6306 ха и обхваща централната част и северните склонове на Сакар планина, разположен сред широколистни гори;
• Ловностопанският комплекс Сакара е с площ 2365 ха и обхваща южните склонове на Сакар планина, разположен сред широколистни гори;
• Ловностопанският комплекс Княжево с площ 1511 ха е разположен в близост до река Тунджа. Преобладават иглолистни, широколистни и смесени гори.

Ловува се на благороден елен, чакал, лисица, дива свиня, фазан, горски бекас и др.

Има условия за екотуризъм, спортен риболов, фотолов.
Станцията разполага с ловен дом с апартаменти и самостоятелни стаи, трапезария и възможности за спортно – развлекателни игри
Като съпътстваща програма може да се предложи посещение в действащ манастир Света троица, старинна крепост Палеокастро, долмени – тракийски гробищни светилища, които се намират само в тази част на България и Италия.

• Отстояние от летище София – 300 км
• Летище Бургас – 140 км

Карта на обекта