dgs
с. Триград, общ. Девин
030990887, 0884326997
dgstrigrad@ucdp-smolian.com
http://dgstrigrad.ucdp-smolian.com

ТП Държавно Горско Стопанство-Триград (ТП ДГС-Триград) е териториално поделение към Държавно предприятие Южноцентрално държавно предприятие-Смолян създадено на основание Закона за горите през м. юни 2011 година със седалище и адрес на управление: село Триград. община Девин. област Смолян.

ТП ДГС-Триград съществува като самостоятелна административна единица от 1942 година под името Краевско горско стопанство и първоначално е обхващало само територията на държавните гори които за първи път са били устроени същата година.

По късно през 1946 година след устройство на общинските гори на селата Гьоврен, Кестен, Жребово, Водни пат и Кожаре към територията са му причислени и общинските гори.

През 1951 година територията на Краевско горско стопанство е присъединено към съседното Тешелско горско стопанство.
През 1964 година е обособено отново като самостоятелно горско стопанство Тешел, преименувано по късно в Държавно горско стопанство Триград.

С течение на годините въз основа на изменения в нормативната уредба на страната. площта на територията на стопанството е променяна.

Днес територията на стопанството е разположена в средната част на Западните Родопи и се простира върху площ от 10 955,7 ха, която съвпада изцяло със землищните граници на селата: Кестен, Гьоврен Триград и Жребово.

Обхващаща най-южната част от водосбора на р.Въча, респективно водосбора на десния й приток р. Триградска, част от водосбора на Мугленска река и на Буйновска река – притоци на река Въча.

Стопанството граничи на север и североизток с ДГС-Девин, на североизток и изток с ДГС Мугла, на юг с държавната граница с Република Гърция. а на запад с ДГС Борино.

В административно отношение, територията на стопанството е част от Смолянска област и се числи към Регионална дирекция по горите (РДГ) – град Смолян, но е самостоятелен стопански субект подчинен на Министъра на земеделието и храните, респективно на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

Предметът на дейност на поделението е:

- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;
- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост;
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии -държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в
тях;
- организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост;
- опазване на горските територии – държавна собственост;
- създаване на нови гори върху земеделски територии;
- предоставяне и извършване на обществени услуги.

Карта на обекта