ScreenHunter_8182-May.-28-15.25
Суворово, бул. Възраждане 38
051532090, 051532057
dps.suvorovo@dpshumen.bg

Териториално поделение на държавно горско стопанство – гр. Суворово извършва следните дейности:
дърводобив;
лесокултурна дейност;
ловностопанска дейност;
охрана и контрол върху горите.

ScreenHunter_8182 May. 28 15.30

Карта на обекта