ScreenHunter_8587-Jul.-05-12.41
Средец, ул. Васил Коларов № 92
055513393,055513562
dgssredets@uidp-sliven.com
http://dgssredets.uidp-sliven.com

ДГС СРЕДЕЦ е разположено в югозападната част на Бургаска област. Територията на държавно горско стопанство Средец е разположена върху северозападните разклонения на Странджа планина и върху единично издигащи се възвишения в северната и северозападната част на стопанството.

Площта на стопанството обхваща землищата на 31 населени места върху територията на Община Средец. Горите в района на ДГС Средец, като източник на дървесина, странични ползвания и други полезности са от голямо значение за икономиката на общината.

ScreenHunter_8589 Jul. 05 12.54

Най – високата точка на стопанството е Арабаджиев връх – 698 м. н. в. на Българо – Турската граница, а най – ниската е в м. Аврамов мост – 20 м. н.в., в североизточната част на стопанството. Общата площ на ДГС Средец е 43667,0 ха. Разпределението на горския фонд по видове собственост е следното:

- Общински гори и земи – 20467,8 ха – 46,9%;
- Държавни гори и земи – 19352,7 ха – 44,3%;
- Гори и земи на юридически лица – 435,1 хам – 1,0%;
- Частни гори и земи – 3345,2 ха – 7,6%;
- Гори и земи религиозна собственост – 66,2 ха – 0,2%;
Общо – 43667,0 ха – 100,0%.

Районът на стопанството представлява добра база за развитието на интензивно ловно стопанство със значителни дивечови запаси и видово разнообразие (благороден елен, заек, сърна, дива свиня, яребица, фазан и др.). От хищниците с повсеместно разпространение и значителна численост са: вълк, дива котка, чакал, лисица, бялка, пор , язовец, невестулка.

Богато е видовото разнообразие на птиците в общината ,особено по време на сезонните миграции – срещат се около 380 вида птици, р. Средецка, р. Факийска, р. Господаревска ,язовирите и микроязовирите, намиращи се на територията на стопанството, предлагат добри условия за провеждане на любителски риболов.

ScreenHunter_8589 Jul. 05 12.56

Общата площ на защитените местности и природни забележителности е 657,6 ха, от която залесена 587,4 ха и незалесена 70,2 ха.

Защитени местности:
“Невестин гроб”, “Пладнището” , “Белият камък”, “Находище на див божур”
Природни забележителности “Долмени”- 3 броя, Природна забележителност “Големия камък”

През десетилетието е предвидено да се изведат сечи на площ 25894,1 ха, при които ще се отсекат 582250 кубични метра стояща маса (без клони) или средногодишно от площ 2589,4 ха ще се добиват 58225 кубични метра стояща маса, което представлява 1,50% от общия запас на държавните и общински гори (3873170 кубични метра) и 74,2% от средния им годишен прираст (78482 кубични метра).

От 1 хектар залесена площ (36102,5 ха) е предвидено да се добиват 1,61 кубични метра В държавните гори е предвидено да се изведат сечи на площ 13271,1 ха, при които ще се добият 305265 кубични метра стояща маса (без клони). В общинските гори е предвидено да се изведат сечи на площ 12623,0 ха, при които ще се добият 276985 кубични метра стояща маса (без клони).

Карта на обекта