ScreenHunter_14256 Jan. 23 11.51
Сливен, ул. Орешак 15 А
044622742
dgssliven@uidp-sliven.com
http://dgssliven.uidp-sliven.com

ДГС СЛИВЕН със седалище град Сливен е териториално поделение на Югоизточно държавно предприятие Сливен. Регистрирано е в Търговския регистър на 28.06.2011 година.

Стопанисва държавните горски територии, намиращи се в границите на община Сливен, която обхваща землищата на град Сливен, град Кермен и селата Бинкос, Блатец, Бяла, Въглен, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Голямо Чочовен, Глушник, Горно Александрово, Драгодново, Жельо войвода, Градско, Злати войвода, Ичера, Калояново, Крушаре,Ковачите, Малко Чочовен, Младово, Николаево, Новачево, Панаретовци, Раково, Речица, Самуилово, Селиминово, Старо село, Сотиря, Струпец, Тополчане, Трапоклово, Чинтулово.

dgssl

Площта на горското стопанство е разделена на 6 горско стопански участъка – Бяла, Раково, Сливен – изток, Ичера, Сливен – запад, ПП Сините камъни.

Държавно горско Сливен се намира в един невероятно красив кът – в част от южните склонове на Централна и Източна Стара планина.

Обхваща планинските склонове на Хамзов дол, река Колешница, Чифлишка и Магарешка реки и други притоци на Асеновска река, на която е изграден язовир Асеновец – приток на река Тунджа, както и склоновете на река Луда Камчия в североизточната част на горското стопанство и Сърнена Средна гора в Сливенското поле.

dgssli

Заема площ 36815 ха, при надморска височина от 140 до 1200 м.
Горите обхващат 33080 ха, като 86,7 % от тях са с естествен произход. Защитните и рекреационни гори и земи и защитени територии обхващат 29089,8 ха площ, от която 25901,5 ха са залесени.

Недървопризводителните площи общо са 2965 ха, като скалите са– 1232 ха, а поляните са 1341 ха.

Запасът без клони по групи гори възлиза на 996360 куб.м. В иглолистните гори е 198942 куб.м, в широколистните 797418 куб. м.

slivengs

Площта на защитените и рекреационни гори и земи и защитени територии е 28380,9 ха. В териториалния им обхват влизат Природен парк Сините камъни (11389,8 ха), защитените местности – Агликина поляна, Хайдут дере, Божуровец и Железни врата.

В пределите им са и природните забележителности: Долна мааза, Халката – един от символите на град Сливен, пещерата Змееви дупки с множеството сталактитови форми Орелът, Змеят, Владишкия трон и други; пещерите Бъчвата, Песченик, Хайдушка – някогашни укрития на славни войводи, многовековната букова гора в местността Кушбунар.

Ловностопанските територии са 1038,9 ха, от които 983,2 ха са залесени с широколистни и иглолистни видове. Те са предпочитано място в страната за международен ловен туризъм.

Карта на обекта