ScreenHunter_66 Feb. 11 10.22
Силистра, ул. Добрич 55 086824087, 086824070 silistra@scdp.bg
ДГС Силистра Силистра се намира в Североизточна България. Териториално обхваща по голямата част от землищата на четири общини – Силистра, с. Ситово, с. Кайнарджа и Алфатар. Релефът е от типа ниско хълмист, представляващ обширна равнина, набраздена от суходолия. Заради границата на стопанството с р. Дунав горите в ивицата дига – бряг са обособени като тополово стопанство.

ScreenHunter_2005 Jan. 20 17.03

 

 

 

 

 

Доминиращите дървесни видове са: цер, келяв габър, бяла акация, благун, сребърна липа, планински и полски ясен, гладилия, топола, червен дъб, бял орех. Храстите са представени от дрян, глог, шипка, трънка, аморфа, черен бъз. Общата площ на горските територии е 25525,8 ха, сформираща лесистоста в региона на 19 %. Залесената площ е 24076,7 ха, което е 94,3 % от общата площ. От тях горските култури заемат 5942,9 ха Незалесената дървопроизводителна площ е 674,4 ха или 2,7%. Недървопроизводителна площ е 774,7 ха или 3,0%. Държавният горски фонд, стопанисван от ДГС Силистра, е с обща площ на горските територии е 21643,1 ха. Залесената площ е 20200,8 ха, от които 4619,4 ха са горските култури. Незалесената дървопроизводителна площ е 671,6 ха.

ScreenHunter_2008 Jan. 20 17.04

 

 

 

 

 

Недървопроизводителна площ е 770,7 ха. Собственост на горските територии Общинска – 8,70 % Държавна – 84,80 % Частни физически лица – 4,70 % Юридически лица- 1,70 % Религиозни организации – 0,10 % Средногодишното ползване на дървесина е 50879 лежаща маса – дребна – 1918 м3; – едра – 9958 м3; – средна – 14469 м3; – дърва – 23920 м3; – вършина – 614 м3; Предвиденото средногодишно залесяване е 82,8 ха. Ловната площ възлиза на 112649,4 ха, от които 20292,9 ха са в горски територии и 92356,5 ха – в земеделския фонд. Площта е разпределена между 34 ловни дружини. Ловната дейност е предоставена на ловните сдружения, ЛРД Сокол – 1 Силистра и ЛРД Дулово – Дулово.

ScreenHunter_2006 Jan. 20 17.03

 

 

 

 

 

Основни обекти на лов са: гургулица, дива свиня, фазан, пъдпъдък, гривяк, чакал, зеленоглава патица и лисица. На територията на стопанството са следните защитени местности: Суха река, Малък Канагьол, Меджид табия, Паметника, Пеликаните. За защитени зони са обявени: Суха река, Хърсовска река, Сребърна, Гарванско блато, Лудогорие, Лудогорие – Сребърна , Пожарево – Гарван, Остров Чайка.

Карта на обекта