ScreenHunter_03-Dec.-27-13.42
Свиленград, ул. Цар Симеон Велики 42
037971476
dgssvilengrad@uidp-sliven.com
http://dgssvilengrad.uidp-sliven.com/aboutdgs.php

ТП ДГС Свиленград носи името си от гр.Свиленград , който е административен център и седалище на стопанството. Горите и горските площи от района са разположени в Източни Родопи, по поречието на река Марица и южната част на Сакар планина.

На север и североизток стопанството граничи с ТП ДЛС Тополовград, на изток с река Тунджа, която е държавна граница с Р. Турция , на юг с р. Марица – държавна граница с Р. Гърция , на юг и югозапад с ДГС Ивайловград и яз.Ивайловгради на запад и северозапад с ТП ДГС Хасково.

ScreenHuter_04 Dec. 27 13.42

 

Релефът е еднообразен , като в преобладаващата част е с наклонени и стръмни склонове и заоблени,заравнени била, а в останалата част е равнинен с малки наклони. Горите в района на стопанството са разположени изцяло в долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори. Преобладават площите с надморска височина 250м. Най-високата точка се намира в Сакар планина – връх Вишеград – 856м н.в. , а най-ниската – по поречието на р.Марица, източно от с. Кап. Андреево- 40м н.в.

В границите на стопанството се намират средната част на водосбора на яз. Ивайловград и долното течение на водосбора на р. Марица. Разнообразието на релефа, различието в надморската височина, геоложката структура, влиянието на климатичните фактори и други са повлияли върху почвообразователния процес в района на стопанството. Тук се срещат три вида почви – алувиални, канелени – горски и хумусно – карбонатни. Върху тях са разположени насаждения от благун, космат дъб, зимен дъб, цер, червен дъб, съпровождащи се от мъждрян, габър, липа, и култури от бял и черен бор, кедър, акация, топола. Средно годишното залесяване на стопанството е 108 ха.

 

Създават се предимно култури от дъб, топола, акация, бор, атласки кедър. ТП ДГС Свиленград стопанисва горски фонд – държавна собственост 20026,3 ха. Средното годишно ползване е 28100м3 стояща маса. Фауната на територията на стопанството е разнообразна.

От пернатия дивеч се срещат яребици , кеклици , фазани , гълъби , пъдпъдъци и др., плаващ дивеч – гъски , патици , корморани , чапли и др., дребен дивеч – зайци , лисици , белки , златки и др., едър дивеч – елени , сърни , диви свине , чакали , вълци. Тук се срещат още ястреби , мишелови и царски орли.

Карта на обекта