dos
Доспат, ул. Орфей 6
030452227
dgsdospat@ucdp-smolian.com
http://dgsdospat.blogspot.com
ДГС Доспат се намира в южния крайграничен район на Западните Родопи и обхваща част от водосбора на река Доспат /язовир Доспат/ и водосбора на Сърнена река /Караджа дере/, вливаща се в язовир Доспат.

Релефът на стопанството е типичен планински и притежава характерните геоморфоложки особености на Западните Родопи – голяма надморска височина, високи билни равнища и дълбоко вкопани долини.

Теренът е силно пресечен, което се обуславя от гъсто развитата хидрографска система
Разликите в надморските височини са твърде големи – най-високата точка е 1688 м, а най-ниската – 560 м, където река Доспат пресича границата с Гърция.

Средногодишната температура е 6,8 градуса при абсолютна минимална – /-26,7/ и абсолютна максимална 34,6 градуса. За ниските части на лесничейството годишната сума на валежите е от 620 до 700 л/кв.м, а за високите от 780 до 1100 л/кв.м.

Общата площ на горския фонд в стопанството е 20 889.2 ха, в т.ч. ДГФ – 19 940,1 ха и гори ССФ – 949,1 ха. Залесена площ – 19 528,9 ха; незалесена – 352,6ха.
Общ дървесен запас /с клони/ – 6 740 170 куб.м.
Среден запас на 1 ха – 329 куб.м.
Общ среден годишен прираст /без клони/ – 81 372 куб.м.
Среден годишен прираст на 1 ха /без клони/ – 4,66 куб.м.

Предвидено годишно ползване по ЛУП – 2010 година:
Общо годишно ползване – 69 974 куб.м.
Годишно ползване на 1 ха – 4,00 куб.м.
Процент от запаса – 1,03 %
Процент от прираст – 86 %.

Карта на обекта