dgs_dobrich
Добрич, ул. Марин Дринов 5
058600678
dgs.dobritch@dpshumen.bg
http://dgsdobritch.dpshumen.bg
dgs_1ТП ДГС Добрич е поделение на СИДП – Шумен.

Открит конкурс за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на дейности по ползване на дървесина от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост

dgs_227.01.2015

Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2015 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Генерал Тошево.

Карта на обекта