borino
с. Борино, обл. Смолян, ул. Родопи 20
030422186
dlborino@abv.bg
http://dgsborino.ucdp-smolian.com
Държавно горско стопанство Борино се намира в средната част на Западните Родопи, обхваща части от горските масиви на Виденишкия дял на Западните Родопи и неговите понижения към долината на река Въча, и носи името на село Борино, община Борино, област Смолян, където се намира и седалището му.

Общата площ на ТП ДГС-Борино е 13062,7 хектара, от която 11878,6 хектара са иглолистни гори. Територията на ТП ДГС-Борино включва землищата на село Борино, село Буйново, село Ягодина, село Кожари и село Чала.

Стопанството граничи: с ДГС Доспат, ДЛС Широка поляна, ДГС Девин, ДЛС Извора, ДГС Триград, и на юг – с държавната граница с Република Гърция.

???????????????????????????????

Преобладаващите надморски височини на територията на стопанството са от 1300 до 1600 м. Най-малката надморска височина е в м.Тешел – 850 м., а най-високата – връх Картала 1801,8 м.

Превишението между най-ниската и най-високата точка на стопанството е 950 м., което характеризира релефа като планински и обуславя разнообразието на горскодървесни, храстови и тревни видове в района.

ДГС БОРИНО извърщава следните дейности:

- Дърводобив – Дърводобив и странични ползвания от горите.

- Контролна дейност – Стопанството осъществява контрола и охраната при ползването на горите независимо от собствеността им.

Тази дейност е уредена подробно в множество документи основните от които са Закона за горите и Правилника за прилагане на закона за горите.

- Лесокултурна дейност – Залесяването се извършва предимно чрез садене на стандартни фиданки от широколистни видове, акация, дъб и липа.

- Ловностопанска дейност – Условията благоприятстват развъждането на ценен дивеч ( дива свиня, лопатар, благороден елен, сърна, фазан и др.).

От хищниците се срещат основно чакал, лисица и дива котка. Съществуват добри условия за развитие на ловния туризъм.

Карта на обекта