logo
Гр. Кърджали, ул. Републиканска 83
0368367200
gorubso_@abv.bg
www.gorubso.bg
gorubso„ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ”, АД e  българска минна компания за добив и преработка на полиметални руди. Дружеството е един от факторите за устойчивото развитие и  една от най-големите структуроопределящи фирми в Източните Родопи.
До месец март 2006г. Дружеството добива и преработва оловно – цинкова руда от находищата «Еньовче», «Пчелояд» и «Чала», като  поради изчерпване на запасите от оловно – цинкови руди преработката на им е преустановена.

Към настоящия момент основната дейност на дружеството е добив и преработка на полиметални златосъдържащи руди от находище „Чала”, община Минерални бани, Област Хасково.

Рудите се преработват и обогатяват в собствена обогатителна фабрика, разположена в гр. Кърджали, като основни продукти от производството са: златоносен концентрат, а от 2012г.  и сплав „Доре”, които се продават на “КЦМ” – АД, гр.Пловдив.

През тежките години на преход към пазарна икономика, дружеството не само успява да съхрани дейността си, но и да я доразвие, ползвайки световния опит в съществуващите най-добри технологии за преработка на полиметални златосъдържащи руди.

Дружеството извършва дейността си съгласно Решения на Министерски съвет № 643 от 01.10.1999г. и № 550 от 15.06.2005г. за предоставяне на концесия върху подземни богатства – оловно – цинкови и златосъдържащи руди и сключени Договори съгласно цитираните Решения.

Дружеството притежава всички изискуеми съгласно законовите и подзаконови нормативни актове разрешения – Решение по ОВОС №ХА-01-01/2013г., Комплексно разрешително № 409-НО-ИО/2011г. и Разрешение по чл.104 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС / за работа с опасни вещества №156/2010г.

Стратегическите цели на “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД са ефективно оползотворяване на природните ресурси, гарантиране на устойчиво развитие в съчетание с безопасно и екологично минно производство.

“ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД развива, реализира и поддържа основните принципи на системите за управление на околната среда, здравето и безопасността на хората, съобразени с международно признатите стандарти, доброволните практики на предприятията от минната промишленост,  в съответствие с българските закони и съответните европейски и международни ръководни принципи, чрез мониторинг и наблюдение и предприемане на подходящи и своевременни превантивни и коригиращи мерки.

Дружеството е индивидуален член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИР/  и на Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/.

fab1Обогатителна фабрика

Кърджалийската обогатителна фабрика /КОФ/ е най-старата работеща Обогатителна фабрика в България. Тя е въведена в експлоатация през 1941 година, като през годините на експлоатация многократно е разширявана и модернизирана.

2006 г. обогатителната фабрика преработва оловно – цинкова руда от находище „Еньовче”, „Пчелояд” и „Чала”.

През месец март 2006 г. поради изчерпване на запасите на оловно – цинкова руда е преустановена преработката й.

От месец март 2006 г. започва преработката на  златосъдържаща руда от находище „Чала”, чрез гравитационни методи на обогатяване.

През 2012г. е внедрена и въведена в експлоатация  технология за извличане на благородни метали от отпадъка от гравитация.

Въведената в експлоатация технология – CIL-процес (carboninleach), осигурява висока степен на извличане на златото и отговяря на изискванията наа най-добрите налични техники и технологии. Подборът на съоръженията е осъществен на база предлаганото от водещи фирми в бранша съвременно оборудване, което осигурява пълно съответствие с изискванията на Директива 2006/21/EC на Европейския парламент по метод в съответствие със съществуващите екологични стандарти на ниво Европейска общност  и всички нормативни документи на българското законодателство.

Рудник “Чала”Picture-10861

Рудник “Чала” се намира между селата Спахиево и Брястово, на територията на Хасковска област в рида „Мечковец”. Той е един от северните ридове на Източните Родопи, известен е също с името Аида, или Мечата планина.

Дейността на рудник „Чала” е съгласно Решения на МС № 643/1999 година и № 550/15.06.2005 година за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми от находище „Чала” и концесионен договор и анекси към него.
Добива се осъществява по подземен начин, като находището е разкрито на няколко нива.
На рудника работят повече от 200 човека, предимно от местното население.

hvost3Хвостохранилище „Кърджали-2”

Хвостохранилище „Кърджали–2” е въведено в експлоатация през 1977 г. Проекта му е разработен от НИПРОРУДА-София, а строителството е извършено от „Хидрострой”- Кърджали.

Хвостохранилището е разположено на терен, собственост на Дружеството в близост до южния бряг на язовир “Студен кладенец”, в местността „Коджа-дере” – източно от квартал Гледка и западно от с. Вишеград.

През 2007г. за намаляване на запрашаването от хвостохранилището е разработен и изпълнен проект за оросяване, техническа и биологична рекултивация на въздушния откос на стената на хвостохранилище “Кърджали-2”.   Водите от хвостохранилището се ползват за оросяване, а излишъкът се зауства в опашката на язовир ”Ст. кладенец”. Заустваните води отговарят на емисионните норми на  Разрешително за ползване на воден обектза заустване на отпадъчни води.

Дейността на хвостохранилище „Кърджали-2” е в пълно съответствие с изискванията на Директива 2006/21/EC на Европейския парламент”. Хвостохранилището действа като ефективно съоръжение за пречистване на водите от Обогатителната фабрика.

Карта на обекта