bulmont
Монтана, ул. 22-ри Септември 33, ап. 3
0885662728
bulmontforest.1975@abv.bg
http://bulmont-forest.com
Фирма Булмонт Форест ООД работи в областта на услугите за горското стопанство и дърводобива. Дърводобивната фирма извършва и спомагателни дейности в горското стопанство. Булмонт Форест ООД извършва услугите си в горското стопанство и дърводобива на общо 148,211 дка горски площи.

Дърводобивно дружество Булмонт Форест ООД работи в горските територии на ТП на Държавно горско стопанство Монтана, където извършва следните дейности, свързани с горското стопанство и дърводобива:

• Механизирано отглеждане на горски култури, създадени върху 599 дка

• Направа на минерализовани ивици в размер на 2750 лм.

forest

Булмонт Форест ООД извършва следните дейности в сферата на услугите за горското стопанство и дърводобива:

• подготовка на почвата за залесяване;

• отглеждане на млади насаждения – горската площ в ДГС Монтана е разппределена по вид на горите, както следва: иглолистни, широколистни високостъблени, за реконструкция, издънкови за превръщане, нискостъблени;

• сеч – главни сечи, отгледни сечи и санитарни сечи (извършвани в сечища, определени в лесоустройственият проект на ДГС Монтана);

• извозване на дървен материал;

• добив на дървесина.

Дърводобивното дружество осъществява търговия с дървен материал и разполага с богат набор от:

• объл дървен материал

• фасонирани дървени материали за строителството, мебелното производство и бита.

Булмонт Форест ООД предлага дърва за огрев или дърва за други битови нужди и извършва транспорт до желания от клиента адрес.

Карта на обекта